Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Έγγραφη αναφορά Διευθύντριας προς τον Πρωθυπουργό


Έγγραφη αναφορά Διευθύντριας προς τον Πρωθυπουργό


Έγγραφη αναφορά Διευθύντριας προς τον Πρωθυπουργό

ΘΕΜΑ: «Έγγραφη Αναφορά του άρθρου 25 παρ. 2 και του άρθρου 25 παρ. 3 του Ν.3528/2007»

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της με αριθμό πρωτ. . 44375/Γ1/24-3-2014 εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014», «σε περίπτωση που ο σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί να καταλήξει σε απόφαση συγκρότησης επαρκούς αριθμού ομάδων εργασίας ή συγκεκριμένης σύνθεσης ή κατανομής αρμοδιοτήτων (π.χ τους δείκτες που θα επεξεργαστεί κάθε ομάδα), τότε ο Διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 15, ΦΕΚ 1340/2002, υποχρεούται να ορίσει τον αριθμό, τη σύνθεση και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες της ομάδας.».

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 25 και την παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 3528/2007 ισχύουν τα εξής: «… 2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει πριν την εκτέλεση να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτή. 3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή συμφέροντος ή όταν ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή, που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις διατυπώνονται επείγοντες λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις ακολουθήσει δεύτερη διαταγή, που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε.. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό.»

Σύμφωνα με το Ν. 1566/1985, άρθρο 11 «Όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα» προβλέπεται ότι: «Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Δ. Καθήκοντα. 1. Ο Διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, που εκδίδονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για τις αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων. Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους…Στ. Σύλλογοι Διδασκόντων. 1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρό του το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών μετέχουν και δύο εκπρόσωποί τους, που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων.2.Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστον μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμία περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας μαθημάτων.3. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπισή τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και του κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίζει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων. 4. Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων παρίστανται εκπρόσωποι μαθητών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.» Μεταγενέστερα δε, στο Προεδρικό Διάταγμα 320/1993 «Αξιολόγηση τους έργου των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» προβλέφθηκε ρητώς σε επίπεδο σχολικής μονάδας το έργο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (άρθρο 2 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου σε επίπεδο σχολικής Μονάδας) ως εξής: «1. Στο πλαίσιο των γενικών σκοπών της εκπαίδευσης και των ειδικών σκοπών των διδασκομένων μαθημάτων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους προγραμματίζει στην αρχή κάθε σχολικού έτους τις διδακτικές και τις ευρύτερες εκπαιδευτικές δραστηριότητές της. 2. Στο τέλος του διδακτικού έτους το εκπαιδευτικό έργο κάθε σχολικής μονάδας αξιολογείται από το σύλλογο διδασκόντων –αφού λάβει υπόψη του και τη σχετική γνώμη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων-προκειμένου να επισημανθούν αδυναμίες και να βελτιωθεί ο προγραμματισμός του επομένου έτους. Σχετική έκθεση υποβάλλεται από το Διευθυντή του σχολείου στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων και στον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης». Εκ των ως άνω συνάγεται ότι αποκλειστικό αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση και τη συγκρότηση ομάδων έργου είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Το αυτό συνάγεται και από το άρθρο 32 (Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών) του Ν. 3848/2010 «Εκπαίδευση-δημόσια, ιδιωτική, ΤΕΕ, εκκλησιαστική-ΑΣΕΠ-Αξιολόγηση-Μεταθέσεις-Γ.Γρ. Ερ. Τεχν.».

Στα άρθρα 37, 38 και 39 της Υ. Α Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Φ.Ε.Κ 1340, Τόμος Β) «Αρμοδιότητα προϊσταμένων, διευθυντών, υποδ/ντών σχ. μονάδων και ΣΕΚ» προβλέπονται τα ακόλουθα:

Συγκεκριμένα στο άρθρο 37 (Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.)) της ως άνω αποφάσεως προβλέπεται: «1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ` αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Εργo του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. 2. Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θέση Υποδιευθυντή και δεν έχει ορισθεί νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή, όταν αυτός απουσιάζει, προεδρεύει στο Σύλλογο Διδασκόντων ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός και επί ισόβαθμων εκείνος που έχει τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό. 3. Ειδικότερα ο Σύλλογος των Διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις του είναι υποχρεωτική. Απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη. 4. Τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου: α) Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους. β) Στο τέλος κάθε τριμήνου ή τετραμήνου. γ) Κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών, απολυτηρίων, ή πτυχιακών εξετάσεων και δ) Στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους. 6. Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα ή όταν δεν είναι σύννομα. 7. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων. 8. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β της παραγράφου 5, και το χρόνο πραγματοποίησης της συνεδρίασης ορίζει ο Διευθυντής του σχολείου ή εκείνα τα μέλη του Συλλόγου που ζήτησαν τη σύγκληση του οργάνου σε έκτακτη συνεδρίαση. Εισήγηση επί των θεμάτων κάνει ο Διευθυντής ή άλλος εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή. 15. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των Διδασκόντων και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές».

Αναφορικά με το έργο του Συλλόγου Διδασκόντων το άρθρο 38 (Έργo του Συλλόγου των Διδασκόντων) της ίδιας ως άνω αποφάσεως προβλέπει: «1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στο έργο του σχολείου περιλαμβάνονται τρεις κυρίως εκπαιδευτικοί σκοποί α) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των γνωστικών και των νοητικών ικανοτήτων των μαθητών. β) Η συναισθηματική καλλιέργεια για την αποδοχή αρχών που θα στηρίξουν τις αξίες τους και θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους, ώστε να διαμορφώσουν θετική στάση για τη ζωή και την κοινωνία. γ) Η καλλιέργεια και διεύρυνση των ψυχοκινητικών ικανοτήτων του μαθητή για την απόκτηση δεξιοτήτων και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. 2. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος των Διδασκόντων πρέπει: α) Να προγραμματίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί και, τέλος, να το αξιολογεί β) Να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα μέλη του να επιμορφώνονται διαρκώς, να ανανεώνουν τις γνώσεις τους στον επιστημονικό τομέα και στις επιστήμες της αγωγής (ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση), για να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους. γ) Να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις φαινομένων σχολικής αποτυχίας και διαρροής των μαθητών, εφαρμόζοντας κατάλληλα αντισταθμιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. δ) Να ανανεώνει και να αξιοποιεί τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα και τη σύγχρονη τεχνολογία στη διδακτική πράξη για την αποτελεσματικότερη άσκηση του εκπαιδευτικού έργου».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 39 (Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων) της ίδιας ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως προβλέπεται: «Α. Γενικά: 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος. α) Στον τομέα της επιμόρφωσης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μελών του και με βάση αυτές υποβάλλει πρόταση στο Σχολικό Σύμβουλο ή στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάμενο Γραφείου, κατά περίπτωση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν με την ενδοσχολική επιμόρφωση. Ο Σύλλογος συνεκτιμά και τις αντίστοιχες προσπάθειες που έγιναν κατά τα προηγούμενα έτη. β) Σχετικά με την αναγκαιότητα των αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της σχολικής επίδοσης των μαθητών κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος και τα συμπεράσματα της αυτοαξιολόγησης του σχολείου για το διάστημα αυτό. Συνεκτιμά, δηλαδή εάν εφαρμόστηκαν προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, ένταξης παλιννοστούντων ή άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών, σε ποιους μαθητές και με ποιο αποτέλεσμα. γ) Στον τομέα των μέσων, των πόρων και των προγραμμάτων εσωσχολικής ζωής λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του σχολείου. 2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό προγραμματισμό και, εφόσον, χρειασθεί παρεμβαίνει διορθωτικά. 3. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η αυτοαξιολόγηση, κατά την οποία αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό και η αποτελεσματικότητα των προγραμματισμένων ενεργειών. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, υποβάλλεται μέσω του Διευθυντή του σχολείου στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στον Προϊστάμενο Γραφείου. Οταν δεν υπάρχει Προϊστάμενος Γραφείου ή έκθεση υποβάλλεται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης. 4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και τα τμήματα. 5. Οργανώνει τον καταμερισμό των εργασιών στα μέλη του, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, έτσι ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες όλων των μελών του και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. 6. Εισηγείται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάμενο Γραφείου και στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο τη λειτουργία τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και τάξεων υποδοχής. 7. Αναθέτει στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου ώρες προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του ωραρίου. Επίσης αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όπως η νομοθεσία προβλέπει 8. Αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, την οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό ευαισθητοποιούνται και προβληματίζονται οι μαθητές και διαμορφώνουν θετικές στάσεις συμπεριφοράς. 9. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την ευθύνη για την ποιοτική βελτίωση και την αξιολόγηση των σχολικών εγκαταστάσεων, ιεραρχώντας και προτείνοντας στη σχολική επιτροπή, μέσω του Διευθυντή, την κάλυψη αναγκών και αναθέτοντας στα μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 10. Αποφασίζει, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, με τα Επιμορφωτικά Κέντρα και τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή με τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε ενδοσχολικό επίπεδο ή συμμετέχει σε γενικότερα προγράμματα επιμόρφωσης, όταν διαπιστώνονται ανάγκες, όταν εισάγονται καινοτομίες ή επιβάλλεται να αντιμετωπισθούν ειδικά προβλήματα της σχολικής μονάδας. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται εκτός ωρών διδασκαλίας. 11. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων ή επισκέψεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 12. Ενημερώνει σε συνεργασία με το Διευθυντή, τους γονείς και κηδεμόνες, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο ή τετράμηνο, σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών. Η ενημέρωση γίνεται εκτός των ωρών εργασίας του σχολείου. 13. Συνεργάζεται με όλα τα στελέχη Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και της Διοίκησης για τον καλύτερο συντονισμό και την υλοποίηση του διδακτικού έργου, την ανταλλαγή απόψεων και την αντιμετώπιση διαφόρων διδακτικών και άλλων ζητημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν. 14.Ορίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, τους υπευθύνους τμημάτων ή τάξεων για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών. Επίσης ορίζει τους συμβούλους των αντιστοίχων μαθητικών κοινοτήτων. 15. Όταν ο Σύλλογος, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατεί να αναθέσει στους εκπαιδευτικούς τη διδασκαλία μαθημάτων ή την κατανομή τάξεων και τμημάτων, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Σε περίπτωση αδυναμίας να ανατεθούν εργασίες και τομείς ευθύνης εντός του σχολείου, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής.»

Με το άρθρο 39 παρ. 15 της Υπουργικής Απόφασης Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ 1340/2002, Τόμος Β) ο Διευθυντής μπορεί να υποκαταστήσει το Σύλλογο μόνο όταν ο Σύλλογος αδυνατεί να λάβει απόφαση σε συγκεκριμένες εκεί αναγραφόμενες περιπτώσεις. Κατά το άρθρο αυτό, ο Διευθυντής έχει όλως περιορισμένες αρμοδιότητες υποκατάστασης του Συλλόγου. Λόγω δε της εξαιρέσεως από τον κανόνα, η αρμοδιότητά του αυτή, ερμηνεύεται στενά και μόνον βάσει των νομικών δεδομένων του 2002, τότε που δεν υπήρχαν ομάδες αξιολογήσεως.

Οι προβλεπόμενες με βάση πρόσφατα κανονιστικά κείμενα ομάδες αξιολογήσεως είναι αδύνατον να εκτελέσουν και να ολοκληρώσουν το έργο τους εντός του εργασιακού ωραρίου, καθόσον είναι τεχνικώς αδύνατον, εκπαιδευτικοί με διαφορετικές «ελεύθερες» ώρες μεταξύ των ωρών διδασκαλίας, να συντονιστούν και να αποδώσουν έργο, αφού τα μέλη του Συλλόγου έχουν επιπροσθέτως διοικητικό έργο, διορθώσεις εργασιών, προετοιμασία εκπαιδευτικού έργου, υλοποίηση και προετοιμασία προγραμμάτων τα οποία έχουν αναλάβει, εφημερίες και γενικώς ό,τι άλλο τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους .

Με τις εγκυκλίους που μου έχουν αποσταλεί, δε γίνεται καμία μνεία για αμοιβή είτε αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών που θα μετάσχουν σε ομάδες εργασίας.

Με αυτά τα δεδομένα, η πρακτικώς αναγκαία συνέπεια της αυτοαξιολόγησης είναι η μη θεσμοθετημένη υπερωριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών. Συνεπώς τα εμμέσως ή αμέσως προκύπτοντα από τις εγκυκλίους που μου έχουν αποσταλεί σχετικά με τις ομάδες εργασίας είναι προφανώς παράνομα κατ’ ενέργειαν του άρθρου 25 παρ. 3 του Ν. 3528/2007 και παρακαλώ για τις σχετικές ενέργειές σας επ’ αυτού.

Επίσης, θεωρώ παράνομη κατά το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 την υποκατάσταση του Συλλόγου από το Διευθυντή κατ’ επίκληση του άρθρου 39 παρ. 15 της Υπουργικής Αποφάσεως Φ.353.1/324/105657/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ 1340/2002 τομ. Β).

Αναμένω την απάντησή σας προκειμένου να εκτελέσω τη διαταγή του κ. Υπουργού όπως προκύπτει από τη με αριθμό 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η Δ/ντρια του Σχολείου

ΠΗΓΗ: paideianews.gr/

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Διανύουμε μια περίοδο, όπου η αντιδημοκρατική εκτροπή από τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, είναι πλέον βίωμα για όλους μας καθημερινά. Απολύσεις, ανεργία, έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ανασφάλιστη εργασία κι επισφάλεια, κλείσιμο νοσοκομείων και σχολείων και άγρια καταστολή των κινητοποιήσεων, είναι πλέον η ζοφερή πραγματικότητα του success story. Παράλληλα, το ασφαλιστικό σύστημα δέχεται τη χαριστική βολή, μετά τη νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Ταυτόχρονα, τα τραπεζικά ιδρύματα αφού πρώτα ανακεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού, χαρίζονται πλέον με πραξικοπηματικό τρόπο στους τραπεζίτες. Η εντολή είναι μία. Να ξεπουληθεί ότι έχει απομείνει από το δημόσιο τομέα της χώρας μας και να οδηγηθεί στο σφαγείο της ιδιωτικοποίησης.

Στο χώρο της Παιδείας, τα πράγματα οξύνονται επικίνδυνα. Το Υπουργείο, με μια άνευ προηγουμένου κίνηση αυταρχισμού, δίνει εντολή στους συναδέλφους διευθυντές, επιστρατεύοντάς τους ουσιαστικά, να προχωρήσουν στη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την αυτοαξιολόγηση, και προσπαθεί ν’αναγκάσει τους εκπαιδευτικούς να αποδεχτούν την ανάθεση, ανοίγοντας το δρόμο και για την ατομική τους αξιολόγηση-χειραγώγηση-απόλυση.

Δηλώνουμε την εναντίωσή μας στη μνημονιακή πολιτική της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς

  • Την Παρασκευή 4/4/2014, στην απεργιακή κινητοποίηση της ΔΟΕ.

·         Την Τετάρτη 9/4/2014, στην πανεργατική απεργία και στη συγκέντρωση των συνδικάτων.

ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΤΩΡΑ!!!

 

Δασκάλα: Αρνούμαι να μετέχω σε κάτι που θα μας γυρίσει 30 χρόνια πίσω... 

Αρθρογράφος: Φανή Μπουμπονάρη

Είμαι εκπαιδευτικός της ΠΕ από το 1988 όταν για πρώτη φορά στα 22 μου χρόνια κλήθηκα να εργαστώ σε Δημόσιο σχολείο της Καβάλας από όπου και κατάγομαι. Η μητέρα μου φιλόλογος από αυτούς που οι επιθεωρητές δεν πολυσυμπαθούσαν γιατί είχε το τσαγανό σε δύσκολες εποχές να μη σκύβει το κεφάλι. Στη μνήμη αυτής της μάνας που με δίδαξε να αγωνίζομαι, να έχω πάντα ψηλά το κεφάλι, να μην ζητώ ποτέ ρουσφέτια και εκδουλεύσεις αλλά να αγωνίζομαι και να κατακτώ τους στόχους μου αλλά και για τα παιδιά μου που θέλω να ακολουθήσουν τον δρόμο το δύσκολο του αγώνα και όχι του κιοτή γράφω αυτό το κείμενο.

Η περίφημη αξιολόγηση είναι μπροστά στις πύλες όχι μόνο των σχολείων αλλά και των σπιτιών των μαθητών μας. 

Η ΔΟΕ όμως τηρεί σιγή ιχθύος. 

Γιατί; 

Επειδή κάποιοι παίρνουν χρήματα από όλα αυτά. 

Οι διοργανωτές σεμιναρίων, οι αξιολογητές, οι ομάδες εργασίας του Υπουργείου   κοκ. Χρήματα του ΕΣΠΑ. Χρήματα που δεν δίνονται στα σχολεία αλλά σε πρόσωπα. Δεν πειράζει που τα σχολεία δεν έχουν πετρέλαιο, υλικά για πειράματα, χαρτί φωτοτυπικό, σφουγγάρια, μαρκαδόρους για τον πίνακα ...... όλα αυτά επαφίενται στον πατριωτισμό των δασκάλων και των γονιών. 

Σημασία έχει να αξιολογήσουμε τους εκπαιδευτικούς που βλέπουν τα παιδιά πολλές φορές περισσότερες ώρες από τους γονείς τους. 

Τους εκπαιδευτικούς που τα πρώτα χρόνια τα περισσότερα παιδάκια στην τάξη αποκαλούν τη δασκάλα τους μαμά.

Τους εκπαιδευτικούς που αγωνιούν και καμαρώνουν "τα παιδιά τους" . 

Αλλά οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Οι εκπαιδευτικοί κάθονται τόσες μέρες όταν οι άλλοι έχουν λιγότερες μέρες διακοπών. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι τεμπέληδες. 

Και κυρίως σε ένα κράτος που οραματίζεται να γίνει τουριστικός και μόνο προορισμός τί του χρειάζονται οι εγγράμματοι; 

Σερβιτόρους και καμαριέρες χρειάζεται και κυρίως όχι πτυχιούχους. 

Ο λαός που πεινάει και δεν έχει να φάει τί τα χρειάζεται τα σχολεία; 

Θα μου πείτε γιατί τα λέω όλα αυτά; 

Γιατί με την αξιολόγηση οι μισοί μαθητές θα παρατήσουν το σχολείο πριν το Γυμνάσιο επειδή δεν θα τα καταφέρνουν, όπως δεν τα κατάφεραν και τα παιδιά της Αμερικής και της Αγγλίας. 

Επειδή οι στόχοι που θα  θέσω πρέπει να είναι υψηλοί και μετρήσιμοι και θα αφορούν το 1\3 της τάξης μου. 

Επειδή όταν θα έρχεται ο αξιολογητής θα προφασίζομαι ασθένεια των "αδύνατων" μαθητών μου ώστε να περάσω τις εξετάσεις μου με επιτυχία. 

Γιατί δεν θα τολμώ να πω ότι η Μαρία, η Ελένη, ο Κοσμάς δεν τα καταφέρνουν στις αριθμητικές παραστάσεις θαρρείς και ο αξιολογητής θα τα κατάφερνε στην ηλικία τους. 

Γιατί στο κράτος δεν συμφέρουν οι άνθρωποι που σκέφτονται, που αγωνίζονται, το κράτος χρειάζεται φοβισμένους ανθρώπους που τους χειραγωγεί και τους χρησιμοποιεί. 

Έτσι και το συνδικαλιστικό μας όργανο. 

Μετά από- πόση άραγε- σκέψη αποφάσισε απεργία στις 4 Απρίλη επειδή τότε λήγει η ημερομηνία υποβολής από τους Διευθυντές των ομάδων εργασίας  που θα ασχοληθούν με την αξιολόγηση. 

Θαρρείς και θα περιμένουν όλοι εκείνη την ημέρα για να συντάξουν τα κείμενα. Να μην οδηγηθούν οι 5.000 Διευθυντές σε παραίτηση, αλλά σαν καλά παιδιά να σκύψουν το κεφάλι στον κ Αρβανιτόπουλο. 

Και φυσικά δεν χρειάζονται ήρωες, χρειάζονται αξιοπρεπείς άνθρωποι. 

'Ομως δεν μπορεί να αφήνει ακάλυπτους τους 70000 εκπαιδευτικούς που δεν είναι διευθυντές. Να ρίχνει το μπαλάκι στις ομάδες εργασίας και να τους καλύπτει λέει με στάσεις εργασίας. Και εάν στους τρεις που μετέχουν στην ομάδα εργασίας δεν κάνει στάση ό ένας; Ποιος είναι εκτεθειμένος κ Κόκκινε; 

Γιατί προσπαθείτε να μη βγει προς τα έξω η αναταραχή που υπάρχει στα σχολεία; 

Γιατί δεν θέλετε να μάθει ο κόσμος τι σημαίνει αξιολόγηση για τα παιδιά του; Δεν είναι η πρώτη φόρα που η ΔΟΕ πουλάει τους δασκάλους. Αντί αυτή την ώρα να είναι στα  κάγκελα και να μιλούν για την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, τους χορηγούς που θα μπουν στα σχολεία, συμπορεύεται  με το Υπουργείο και ζητά από τους δασκάλους να σκύψουν το κεφάλι. 

Εγώ λοιπόν δε το σκύβω. 

Αρνούμαι να μετέχω σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία που θα μας γυρίσει 30 χρόνια πίσω, φοβισμένους και υποτακτικούς. 

Υπηρέτησα και υπηρετώ ένα δημοκρατικό σχολείο και θέλω με το κεφάλι ψηλά να βλέπω τους μαθητές μου. Να μη βλέπουν το φόβο στα μάτια μου. 

Αν αυτό με οδηγήσει σε διαθεσιμότητα μου είναι αδιάφορο. 

Από σήμερα δε, αποχωρώ από τη ΔΟΕ γιατί δεν θέλω άλλους πουλημένους αγώνες. 

ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗΤρίτη, 1 Απριλίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ


ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ

 Από τη μια το παραμύθι της εξόδου από την κρίση, της «ανάπτυξης», του “success story” και ένα μακρόσυρτος εκλογικός μπερντές όπου ο λαός «μπορεί να βρει το δίκιο του» (!!)  Από την άλλη η πραγματικότητα: Μια ασταμάτητη καταιγίδα αντιδραστικών μέτρων που μας απογυμνώνει από κάθε δικαίωμα και κατάκτηση μας. Στη «νέα σελίδα» για τη χώρα, που πανηγυρικά ανήγγειλε η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου (και) ο εκπαιδευτικός είναι ελαστικά, προσωρινά, απασχολούμενος  των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σκυφτός στον αξιολογητή, διώκτης των μαθητών του και βέβαια υπό απόλυση!

Ø      670 μόνιμοι εκπαιδευτικοί-από τους «διαθέσιμους»- βεβαιώνει ο πίνακας του ΑΣΕΠ πως δεν βρήκαν θέση παρότι αιτήθηκαν «κινητικότητα», ενώ άγνωστος είναι ο συνολικός αριθμός που θα πάρει το χαρτί της απόλυσης.

Ø      Στο πολυνομοσχέδιο, για να μη μένει καμιά αμφιβολία πως άρχισε ο χορός των απολύσεων και τελείωσε η μονιμότητα, βάζουν διάταξη για «αποζημίωση απόλυσης» και εγγραφή στον ΟΑΕΔ για τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. Με την ίδια «ευκαιρία» καταργούν και τον ΟΠΑΔ!

Ø      Έβαλαν για υλοποίηση ως τις 15/6 τις υποχρεωτικές μεταθέσεις στην περιφέρεια και σε όλη τη χώρα και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν και την τυπική κατάργηση του δικαιώματος στη μετάθεση όπως το ξέραμε ως σήμερα

Ø      Μετά την εκδίωξη χιλιάδων μαθητών από τα ΕΠΑΛ, με όπλο το εξεταστικό και την τράπεζα θεμάτων του «νέου Λυκείου» απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να «εκτελέσουν» ήδη από το φετινό Μάη-Ιούνη, πολύ περισσότερους, για να αδειάσουν τα σχολεία και να γεμίσουν οι φτηνές καταρτίσεις και να ανέβει η «ανταγωνιστικότητα»: Πόσοι νέα παιδιά θα βρεθούν να ζητάνε «απασχόληση», χωρίς καμιά σύμβαση, χωρίς ούτε καν αμοιβή αν προχωρήσει αυτός ο εφιάλτης;

 Όμως η αντιδραστική επέλαση και όσο κερδίζει έδαφος από τη δική μας υποχώρηση, γίνεται ολοένα πιο απροκάλυπτη.

·        Στο «επιμορφωτικό Υλικό» που έδωσαν στα κακόφημα σεμινάρια στους αξιολογητές με πληθώρα συγκεκριμένων παραδειγμάτων για να «βοηθήσουν τη βαθμολόγηση μας» απαιτούν έναν εκπαιδευτικό που θα καθαρίζει τα σχολικά προαύλια, θα δουλεύει πρωί-απόγευμα και θα κυνηγάει αδιάκοπα γονείς και μαθητές για να λύσουν τα προβλήματα του δημόσιου σχολείου που οι ίδιοι κατεδαφίζουν!

·        Και για να ξεκινήσει ήδη από φέτος να εφαρμόζεται μέσα στα σχολεία από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς η κόλαση της αξιολόγησης, το Υπουργείο απαίτησε ως τις 4/4 να συγκροτηθούν οι λεγόμενες ομάδες εργασίας της αυτοαξιολόγησης!

Συνάδελφοι τι μας ετοιμάζουν;

Τα δεδομένα είναι πολλά και δεν αφήνουν περιθώρια για αφέλειες και αυταπάτες. Με την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση, δεν επιδιώκουν καμιά «βελτίωση» και «διόρθωση» , της άθλιας κατάστασης που οι ίδιοι διαμόρφωσαν για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. Και δεν μας ζητούν καμιά πρόταση και γνώμη για το «τι χρειαζόμαστε» αυτοί που μας εξοντώνουν εργασιακά, αυτοί που κάνουν τους μαθητές μας σύγχρονους δούλους σε μια χώρα και μια κοινωνία λεηλατημένη από τα μεγάλα αφεντικά που οι ίδιοι υπηρετούν. Με την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση, θέλουν να επιβάλλουν:

ü      Τον διευθυντή που θα είναι ο καθημερινός και «εσωτερικός» αξιολογητής σε ρόλο διώκτη και τρομοκράτη, που κάθε χρόνο θα πρέπει να βρίσκει ονόματα για τις λίστες των εκπαιδευτικών που είναι «ελλιπείς»

ü      Την κατάργηση κάθε εργασιακού δικαιώματος μας, αλλά και κάθε στοιχείου ελευθερίας και αξιοπρέπειας μαζί με την εγκαθίδρυση ανθρωποφαγικών αντιλήψεων και συμπεριφορών

ü      Την αδίστακτη εφαρμογή της μαζικής εξεταστικής σφαγής των μαθητών και τη μετατροπή του εκπαιδευτικού σε χωροφύλακα ενάντια σε κάθε κινητοποίηση τους

ü       Το κλείσιμο σχολείων και την κατηγοριοποίηση τους με την υπαγωγή των όρων λειτουργίας τους στη «στήριξη των τοπικών κοινωνιών»

Ας σκεφτούμε και ας συζητήσουμε ξανά λοιπόν τα κεντρικά ερωτήματα:

Τι είναι αυτό που «δεν αντέχεται» περισσότερο: Το κόστος ενός μεγάλου ξεσηκωμού για την ανατροπή της επίθεσης ή η υποταγή σε αυτήν;

Τι είναι ρεαλιστικό: Η επιλογή «θα στριμώχνομαι κάθε μέρα στα μέτρα τους και θα τα βγάλω πέρα» ή η διεκδίκηση της ζωής μας με μαζικό αγώνα;

Τι είναι αληθινό: Η αναμονή σωτήρων και σωτηρίας έξω από εμάς ή η πεποίθηση ότι μόνο εμείς με τη συλλογική μας δύναμη και οργάνωση, με την ενωτική πάλη με τους μαθητές μας και το λαό, μπορούμε να νικήσουμε τον αντίπαλο, να κατακτήσουμε όσα μας αξίζουν;

Συνάδελφοι, ας θυμηθούμε:

Ατελείωτες δικαστικές προσφυγές, πάμπολλες χάρτινες καταγγελίες, ακόμα και «τροπολογίες νόμων» που κατατέθηκαν στη Βουλή, δεν μας έσωσαν, δεν σταμάτησαν την επέλαση του αντιπάλου, αντίθετα τελικά τη βοήθησαν! Τέσσερα χρόνια τώρα, μας οδηγούν είτε σε «απεργίες διαμαρτυρίας», είτε σε «εναλλακτικές μορφές». Ένα και μόνο δεν δοκιμάσαμε: Το μαζικό παρατεταμένο απεργιακό αγώνα! Το Μάη του 2013 «δεν υπήρχαν οι όροι και οι προϋποθέσεις» και ας ψήφισε υπέρ το 95%! Το Σεπτέμβρη πήγε να τους ξεφύγει αλλά κατάφεραν και πάλι να σπείρουν την απογοήτευση καλώντας να «κλιμακώσουμε» τις 5νθήμερες με 48ωρη!

Πρόγραμμα δράσης-Πρόταση προς όλους τους συναδέλφους, τις ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους της Πρωτοβάθμιας

Είναι φανερό πως για να υπάρξει ο αγώνας που χρειάζεται πρέπει να ξεσηκωθούμε οι από κάτω, να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, οι Γ.Σ. των ΕΛΜΕ και των Συλλόγων της Πρωτοβάθμιας, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Για τη συνδικαλιστική ηγεσία το λιγότερο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι πως έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια, έχει παραδοθεί και μαζί της επιδιώκει να παρασύρει-παραδώσει και όλο τον εργαζόμενο κόσμο στην Εκπαίδευση! Ιδιαίτερα η τελευταία ανακοίνωση της ΟΛΜΕ μετά την περιβόητη εγκύκλιο της 24-3, είναι μνημείο υποταγής!

Μπροστά στο κυβερνητικό τελεσίγραφο θεωρούμε ότι πρέπει:

Ø      Η ΟΛΜΕ να καλέσει ΓΣ προέδρων έως την Πέμπτη 3-4-13, καλώντας παράλληλα τους διευθυντές να παραιτηθούν αρνούμενοι να γίνουν ο κρίσιμος κρίκος προώθησης των κυβερνητικών σχεδίων.

Ø       Αυτό το κάλεσμα παραίτησης των διευθυντών, πρέπει να αποφασίσουν μαζικά και οι ΓΣ των ΕΛΜΕ που θα πραγματοποιηθούν από 31/3-3/4, με ταυτόχρονη απόφαση για άρνηση συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις ομάδες εργασίας και σε κάθε διαδικασία αυτοαξιολόγησης.

Ø      Οι αποφάσεις αυτές των ΓΣ να εκφραστούν-στηριχτούν με τοπικά συλλαλητήρια, στάσεις εργασίας σε συντονισμό με τους συλλόγους της Πρωτοβάθμιας. Για τη Σάμο προτείνουμε στάση εργασίας (11-2) και συλλαλητήριο την Τετάρτη 2-4-14 στις 12μ στην πλατεία Πυθαγόρα.

Είναι προφανές ότι ο αγώνας δεν μπορεί να σταματήσει εκεί. Απαιτείται άμεσα εισήγηση της ΟΛΜΕ και (κυρίως) αποφάσεις μαζικών Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ για απεργιακό αγώνα διαρκείας από την επόμενη εβδομάδα (Δευτέρα 7-4-14) που μπορεί να φτάσει και στις εξετάσεις.

Τα αιτήματα του αγώνα μας είναι:

ü      Ανατροπή του πλαισίου απολύσεων-διαθεσιμότητας-κινητικότητας. Να γυρίσουν πίσω στα σχολεία όλοι οι συνάδελφοι

ü      Ανατροπή του πλαισίου αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης

ü      Ανατροπή του «νέου Λυκείου» και της Τράπεζας θεμάτων.

ü      Δωρεάν Δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά

ü      Μόνιμη και σταθερή δουλειά, ασφάλιση-περίθαλψη, για όλους

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ- ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!

 

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Διαθεσιμότητα τέλος !!!


Συνάδελφοι, η διαθεσιμότητα τέλειωσε, οπότε ας κάνουμε τη "γραμματική" άσκηση.
εγώ πληρώνομαι
εσύ πληρώνεσαι

αυτός ή αυτή πληρώνεται;

Η απάντηση ήλθε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που εξέδωσε σχετική εγκύκλιο στις 27-3-14:

2. Για την περίπτωση των υπαλλήλων, των οποίων ο χρόνος διαθεσιμότητας
δεν παρατείνεται, οι Δ/ντες Προσωπικού επισυνάπτουν το σχετικό excel στη πράξη
λύσης της εργασιακής σχέσης των υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων της
υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ.Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών, επισυνάπτεται
υπόδειγμα πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο εκπαιδευτικό συνέδριο στα Γιάννινα, όπου συμμετείχα, οι συνάδελφοι της διαθεσιμότητας από τη βόρεια κυρίως Ελλάδα και από τη Λάρισα έκαναν παρέμβαση το Σάββατο, 29-3-14, δεύτερη μέρα του συνεδρίου, και ένας απ' αυτούς είπε:
"συνάδελφοι, εμείς εκτίσαμε 8 μήνες φυλακή, όπως μας είχαν προαναγγείλει, πριν μας πάνε για εκτέλεση.
Είχαμε οκτώ μήνες για να προετοιμάσουμε τον αγώνα μας και να αντιδράσουμε.
Εσείς δεν θα έχετε ούτε την "ευκαιρία" της 8/μηνης φυλάκισης.
Θα εκτελείστε άμεσα"

Έχει τόσο δίκιο !!!
Σ' αυτούς τους οκτώ μήνες δεν σταθήκαμε ικανοί να υπερασπιστούμε την εργασία των συναδέλφων μας, άρα και τη δική μας.
Κάποιοι από κείνους που δεν πολυλερώνονται με τις συλλογικές δράσεις, (φαίνονται από τη φάτσα και το μακιγιάζ) που δεν μπορούν να είναι "στείροι αρνητές" (τί έκφραση θεέ μου!!!) κοιτούσαν αμήχανα. 
Έπιασα μια "ατσαλάκωτη" δίπλα μου, να μουρμουράει: "κρίμα, αλλά τί να κάνουμε κι εμείς, πώς να τους σώσουμε;"
Τί να πεις σ' αυτή τη "συνάδελφο"; δεν κατάλαβε τίποτα ή έκανε πως δεν κατάλαβε.
Ούτε στο μικρό τους δαχτυλάκι δεν τους φτάνει αυτούς που λυπόνταν! 
Ήμασταν "δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι", ενώ οι συνάδελφοί μας που βγήκαν σε διαθεσιμότητα έμειναν μόνοι τους, όρθιοι απέναντι στο θηρίο, πολέμησαν με νύχια και με δόντια απέναντί του και δεν παραδόθηκαν.
 Όργωσαν όλη την Ελλάδα, ήταν παρόντες σ' όλες τις κινητοποιήσεις και πορείες, χωρίς να αποθαρρύνονται από τους αριθμούς και τα μεγέθη που ήταν δυσμενή. 
Πήγαν παντού, άλλοτε πολλοί άλλοτε λιγότεροι, προσπάθησαν με καταλήψεις την τελευταία εβδομάδα να δημιουργήσουν πολιτικό γεγονός και θα το δημιουργούσαν ... αν δεν ήταν μόνοι. 
Ανάμεσά τους υπήρχαν κάποιοι και κυρίως κάποιες, που ήταν κυριολεκτικά παντού και έκαναν το άλμα στη σκέψη τους. 
Συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, είτε ήταν σε πίνακα, είτε όχι, γιατί είχαν κτίσει δεσμούς αλληλεγγύης που γίνονταν μέρα με τη μέρα πιο δυνατοί.
 Αυτοί οι συνάδελφοί μας πρέπει να είναι το υπόδειγμά μας. 
Ανεξάρτητα από το εάν αυτή η υπόθεση αφορούσε όλο το δημόσιο, όπως πολύ καλά ξέρετε, οι εκπαιδευτικοί αναλάμβαναν το μεγαλύτερο βάρος σ' αυτή την υπόθεση, αφού είναι οι μόνοι που έχουν οργανωμένες συνδικαλιστικές δομές κατά τόπους, αλλά και πανελλαδικά. 
Μπορεί να μην είναι όπως θα τις θέλαμε όλοι μας, μπορεί να μην έχουν (σήμερα) το επίπεδο συσπείρωσης που απαιτείται, αλλά ήταν και συνεχίζουν να είναι το μοναδικό εργαλείο για την πάλη μας. 
Στο χέρι μας είναι να τις κάνουμε το κάστρο μας, το ορμητήριό μας, γιατί αλλιώς θα μας φάνε λίγους λίγους στο ξέφωτο, αφού μας κατακερματίσουν. 
Αυτό είναι υπόθεση όλων μας!!!!
Μην τολμήσει να μιλήσει κανείς για αριθμούς !!!!!
Κανένας δεν ξέρει πόσοι θα εκτελούνται, κάθε φορά που θα "ξεκαθαρίζεται" ένας πίνακας.

 
Διαθεσιμότητα τέλος !!!
Ήρθαν οι απολύσεις και ήρθαν για να ... μείνουν.
Εκτός εάν ....

Το έστειλε η Λένα
 

 

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Πατριδογνωσία


Πατριδογνωσία


Βιβλίο. Βάλλεται.

Φάρμακο. Βάλλεται.

Μεροκάματο, μισθός, εργασία. Βάλλονται.

Αξιοπρέπεια. Βάλλεται.

Κατοικία. Βάλλεται.

Η ασφάλιση,

η νοημοσύνη,

βάλλονται.

Ποιος θέλει να ζει έτσι; Ποιοι τον αναγκάζουν να ζει έτσι;

Χωρίς ελπίδες, χωρίς προσδοκίες.

Με τόση λεηλασία γύρω του, τόση θλίψη μέσα του.

Ενας λαός που δεν γελά πια - μόνον που πειράζει ο ένας τον άλλον, κυρίως μέσα απ’ το διαδίκτυο, με το οξύτατο εκείνο χιούμορ που συνήθως αναπτύσσεται σε κοινωνίες υπό αυταρχικό (ακόμα και δικτατορικό) καθεστώς, ένα χιούμορ που δεν λυτρώνει, αλλά ακόμα περισσότερο πικραίνει...

Τα σχολεία; Βάλλονται.

Οι μικροεπιχειρήσεις; Στραγγαλίζονται.

Παιδιά που κρυώνουν, που υποσιτίζονται.

Η άμυνα. Αποσαθρώνεται.

Τα νοσοκομεία; αγωνίας τόποι.

Η ύπαρξη η ίδια. Βάλλεται.

Αντιθέτως, τα σκάνδαλα συνεχίζονται.

Η σπατάλη. Συνεχίζεται.

Οι μίζες. Κατισχύουν.

Οι φόροι. Υπερυψούνται!

Τα δάνεια αυξάνονται και πληθύνονται. Τα χρέη, δημόσια και ιδιωτικά, Γαργαντούες. Πίθοι των Δαναΐδων, βυτία ο «Αχόρταγος».

Τρελοί μισθοί για γκόλντεν μπόυς; Τόόόσοι, με το συμπάθιο...

Τι έχει αλλάξει απ’ όσα μας έφεραν έως εδώ,

εκτός απ’ τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που μας χειροτέρεψαν;

Η διαπλοκή; εδραία!

Η Διαφορά; Σήπεται αισίως.

Τα θαλασσοδάνεια στα ΜΜΕ; Πέλαγος, αρχιπέλαγος, ωκεανός, βάλτος.

Ο αμοραλισμός; Ζει και βασιλεύει.

Ο κυνισμός; Σκοτώνει, ζει και βασιλεύει.

Ζυγός ανυπόφορος η ευτέλεια στην οποίαν μας έχουν βυθίσει.

Ασφυξία η γελοιότητά τους: τα παπαγαλάκια των οκτώ,

οι 58,

το «ποτάμι», εν Ιορδάνη βαπτίζεται ο Σταύρος και αποκαθαίρεται από παν ζωύφιο: Γιωργάκη, ΔΟΛ, Mega, Σημίτη και ιδού το αεί νεάζον κενό αλλαλάζον

ως καινό κι απάνω τούρλα, ως μεγάλο έργο που έχει εγκαινιασθεί τρεις φορές από τον κ. Σαμαρά, τρεις φορές από τον κ. Χρυσοχοΐδη, τρίτη και καλύτερη απ’ το Εργολαβάτο,

να πληρώνει διόδια ο ραγιάς,

να πληρώνει χαράτσια ο ραγιάς,

να πληρώνει Δημόσια (ιδιωτικού ενδιαφέροντος) τηλεόραση ο ραγιάς και να γελάνε μαζί του

φοροφυγάδες,

Λίστες Λαγκάρντ,

offshore,

ΜΚΟ

και Τρόικα.

Διότι η αγριεμένη Τρόικα, η φοβερή και τρομερή Τρόικα, το τρίο «Λάθη», το τρίο «ζωή σε λόγου σας», γελάει! - πότε άλλοτε δόθηκε η ευκαιρία στον Χάρο να θερίζει μια χώρα, με τόσα κυβερνητικά ποντίκια να τον ακολουθούν σκληρίζοντας: γάμα τους διότι δεν γίνεται αλλοιώς, γάμα τους για να μην πάνε οι θυσίες τους χαμένες, γάμα τους γιατί τα θέλει ο κώλος τους, μαζί τα φάγαμε,

είναι τεμπέληδες,

είναι διεφθαρμένοι,

είναι λαϊκιστές.

Υποτελής η χώρα; Προτεκτοράτο.

Γενίτσαροι; Βεβαίως! ο κ. Στουρνάρας: «θα κάνω ό,τι είπε ο ΟΟΣΑ».

Ανδρείκελα; Βεβαίως! «Ουδείς αναμάρτητος» καθώς είπε ο κ. Σαμαράς δηλώνοντας υποταγή στην κυρία Μέρκελ.

Ποιος θέλει να ζει με τέτοιους ταγούς; Φοβισμένους τους ίδιους που σκορπάνε τον τρόμο στους άλλους! Ποιος θέλει

να ντρέπεται μια ζωή για τη ζωή του;

Να είναι ζούδι σαν τον κ. Αδωνη Αδη Γεωργιάδη που θαυμάζει τους Τροϊκανούς και δεν φοβάται τον καρκίνο (των άλλων).

Αναλγησία; Με το καντάρι.

Δειλία και δολιότης; Κοντέινερ της COSCO.

Ευθυκρισία; O κ. Βενιζέλος μπουκάρει στη Συρία, αναγνωρίζει τους φασίστες της Ουκρανίας, συνομιλεί με διαπραγματευτές του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους.

Τσίρκο! Πέντε ευρώ εισιτήριο και είσαι μέσα.

Δεν έχεις πέντε ευρώ για εισιτήριο; ακόμα πιο μέσα.

Πάρε τα χάπια σου και σκάσε.

Ο,τι απέμεινε απ’ τη ΔΕΗ, τα τραίνα, τα λιμάνια, η γη -το Ελληνικό- πωλούνται σε τιμές τσίρκου. Ενέργεια, αγωγοί, υδρογονάνθρακες, από ευλογία γίνονται κατάρα, στην Κύπρο, εδώ, παντού - σφαχτάρια ξανά για τα σφαγεία οι άνθρωποι. Γιατί;

Για τις τράπεζες .

Τους τοκογλύφους.

Τις πολυεθνικές.

Για το παράλογο! να επανακεφαλαιοποιείς τις τράπεζες με δικά σου λεφτά για να μπορούν να σου πάρουν το σπίτι. Για τον αμοραλισμό του μασκαρά που σου λέει συνεχώς ψέματα

ότι δεν θα βάλει άλλα μέτρα κι όλο βάζει!

Του ψευταρά που σου λέει ότι βγαίνουμε απ’ το

Μνημόνιο, χωρίς να σου λέει ότι μπαίνουμε στο επόμενο...

Πόσοι από μας δεν έχουμε σιχαθεί αυτή τη γλίτσα;

Πόσοι δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι φάουσα ήταν η ψευδής ευμάρεια (για όσους την «έζησαν») - διότι για τους υπόλοιπους μόχθος ήταν και τότε αυτό που σήμερα έγινε σκλαβιά κι ατίμωση.

Πόσοι από μας δεν έχουμε νοσταλγήσει τις ελπίδες μας, τις προσδοκίες μας και τα όνειρά μας. Πριν τα παιδιά μας να μαραζώσουν, πριν να αρχίσουν να ξενιτεύονται, πριν οι γέροντές μας να σκύψουν ντροπιασμένοι τα λευκά τους κεφάλια - αυτοί

πότε θα προλάβουν;

τι θα προλάβουν;

Και οι νέοι!

Πόσες γενιές θα ξοδέψει η πατρίδα ώσπου να σταθεί στα πόδια της ή να χαθεί;

Ποιος μας δίκασε να ζούμε τέτοια ζωή; ο Γιωργάκης; ο κ. Σημίτης; ο κ. Σαμαράς; Τα Aφεντικά τους; Και ποιοι είναι αυτοί που έχουν δικαίωμα ζωής ή θανάτου πάνω μας; Ποιος τους το έδωσε; Η ψήφος μας; όχι! Την υπεξαίρεσαν. Για άλλα ζητούσαν την εντολή και άλλα έκαναν. Και μία και δύο και τρεις και πολλές φορές.

Και τώρα θα ξανακάνουν το ίδιο.

Οσο μένουν ατιμώρητοι, θα προδίδουν τον λαό,

για όσο ο λαός τους φοβάται,

δεν τους περιφρονεί

αφήνει τον εαυτόν του να εξαπατηθεί - για μιαν ακόμη φορά! Υπάρχει αυτή η φορά; ή τα ψέματα τελείωσαν;

Φαίνεται να τελειώνουν.

Για πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση ένα μεγάλο ποσοστό του λαού χειραφετήθηκε απ’ τον δικομματικό μονοκομματισμό, η ισχύς των ΜΜΕ της διαπλοκής έχει κλονισθεί, η Ν.Δ. βαίνει συρρικνούμενη ως άλλο ΠΑΣΟΚ και οι προσπάθειες των Δυνατών για ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού προκειμένου να παγιδεύσουν εκ νέου τον λαό αποδεικνύονται ξεθυμασμένες - τύπου «μας πήρε το ποτάμι»...

Για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της μονεταριστικής εποχής και της αντιδραστικής παλινόρθωσης, ένας ευρωπαϊκός λαός, ο ελληνικός, κατά μεγάλο ποσοστό που βαίνει προς μεγαλύτερο δείχνει να ξεφεύγει απ’ τον πολιτικό κομφορμισμό του ευρωπαϊκού συστήματος, και να στρέφεται προς την Αριστερά.

Για πρώτη φορά από την εγκαθίδρυση της νεοφιλελεύθερης δικτατορίας, ένας ευρωπαϊκός λαός δεν αντιδρά φοβικά, καταφεύγοντας στην αγκαλιά της εξουσίας ή στις φενάκες της ακροδεξιάς, παρά μόνον κατά μικρό μέρος, πολύ μικρότερο του μεγαλύτερου, εκείνου

που αναζητά πια όλο και πιο θερμά να ξαναζήσει.

Να ξαναζήσει, ξαναπαίρνοντας αυτά που αξίζουν στον άνθρωπο: ελευθερία, ψωμί, αξιοπρέπεια, παιδεία, υγεία.

Λίγο, αν δει ο λαός ότι μπορεί να καταφέρει αυτό που οι δυνάστες του, αλλά και οι ψοφοδεείς, τον διαβεβαιώνουν ότι είναι ακατόρθωτο, γίγαντας θα υψωθεί και όλα θα τα αλλάξει...