Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Θέμα: Τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Διδασκόντων


Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

          Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

 

Θέμα: Τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου  Διδασκόντων

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με την Υπουργική απόφαση Αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02, (ΦΕΚ 1340/16-10-02) που, χάριν συντομίας, ονομάστηκε «Καθηκοντολόγιο» των εκπαιδευτικών, έγινε μια προσπάθεια απ’ το Υπουργείο Παιδείας να συγκεντρώσει όλο το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όμως στα άρθρα αυτής της Υπουργικής Απόφασης εντάχθηκαν ρυθμίσεις που καταστρατηγούν σε πολλά σημεία νομικές διατάξεις που ρυθμίζονται από νόμους που δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί. Έτσι παραβιάζονται βασικά εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών αλλά και η καθημερινή δημοκρατική λειτουργία του σχολείου.

Α. ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στην Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02,ορίζεται ότι:

Άρθρο 29: Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο των Διδασκόντων

«….8. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.

 

Άρθρο 36: Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων

«..17. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία...»

….25. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή..»

 

Στο Νόμο 1566/1985 όπως αυτός ισχύει σήμερα προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 13

«…8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους… Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους.

Άρθρο 14

«13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής: α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού. β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.

γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16. δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.

ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας. στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας. ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.

η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών δεν δημιουργούν επιπλέον δημοσιονομική δαπάνη ή άλλο είδος οικονομικής αξίωσης.»

Η παρ.13 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2α της υποπαρ.Θ.2 της παρ.Θ του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9.5.2013)……

20. Οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 13 που αφορούν την υποχρέωση παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς και την απαγόρευση παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων και τις κυρώσεις για την παράβασή της αντίστοιχα, εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 

Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων Ν. 1566/1985, άρθρο 11. 'Οργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα «…2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

 

Είναι προφανές ότι οι διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 8 και 36 παρ. 17 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02, καταστρατηγούν βασικές  νομικές διατάξεις καταπατώντας βασικά εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Στην προκειμένη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπληρώσουν την απουσία εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων, με προφορική εντολή του προϊσταμένου τους. Η απασχόληση αυτή, είναι μη νόμιμη διότι το έργο που καλείται να παράσχει ο εκπαιδευτικός αποτελεί ουσιαστικά παροχή εκπαιδευτικού έργου που δεν προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα και για αυτό οποιαδήποτε ενασχόληση είναι μη νόμιμη. Η εντολή δε της διοίκησης είναι άκυρη διότι δίνεται κατά κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας, κατ’ ευθεία παράβαση του νόμου, είναι αναιτιολόγητη, πάσχει ως αναφορά στον τύπο της διότι πρέπει να είναι γραπτή, ειδική και συγκεκριμένη.

Σε μια εποχή αποδόμησης του εκπαιδευτικού συστήματος και απαξίωσης του ρόλου των εκπαιδευτικών ηθικά και οικονομικά, από τη μια, και, από την άλλη, με την υλοποιούμενη «αξιολόγηση» να χρησιμοποιείται ως ο δούρειος ίππος, για τη διάλυση και την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου και της συρρίκνωσης του αριθμού των εκπαιδευτικών μέσω και των απολύσεων στο όνομα του « εξορθολογισμού και της αξιοκρατίας» της δημόσιας διοίκησης και της «δημοσιονομικής προσαρμογής» που επιβάλουν οι επιταγές της ΤΡΟΙΚΑΣ , κάποιοι διευθυντές στηριζόμενοι στις παραπάνω παράνομες διατάξεις, επιχειρούν να μας επιβάλουν έμμεση αύξηση του διδακτικού μας ωραρίου. Με το πρόσχημα της αναπλήρωσης των κενών, όταν απουσιάζουν συνάδελφοι, και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, γίνεται προσπάθεια να παγιωθεί αυτή η τακτική αναπλήρωσης των κενών, όταν δεν είναι εφικτή η ανασύνταξη του ημερήσιου προγράμματος για την κάλυψη των κενών.

 

Καταρχάς πρέπει να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:

Ø  Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαραβίαστο (ακόμη) και καθορίζεται από το άρ. 14 παρ. 13 Ν. 1566/85 και άρ. 48 παρ. 3 Ν. 2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 Α'), όπως αυτές τροποποιήθηκαν  με τους μνημονιακούς  νόμους που το αύξησαν κατά δύο (2) ώρες (ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9.5.2013)., λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (π.χ. ως διευθυντή σχολικής μονάδας), την οργανικότητα των σχολικών μονάδων και τα έτη υπηρεσίας τους.

Ø  Επί των σχετικών διατάξεων εκδόθηκε η με αριθ. 204/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία ως υπηρεσία για τον υπολογισμό του ωραρίου νοείται μόνο η εκπαιδευτική, αυτή που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 34 του Ν. 3027/2002, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3687/2008.

Ø  Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στο πλαίσιο του εργασιακού του ωραρίου, για να καλύψει το κενό συναδέλφου που απουσιάζει, αφού διαχωρίζεται με σαφήνεια η παροχή διδακτικού έργου και το είδος της εξωδιδακτικής απασχόλησης (Ν. 1566/85 άρθρο 13 παρ. 8 και άρθρο 14 παρ. 20).

Ø  Η απασχόληση των παιδιών δεν εντάσσεται ούτε στο διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού ούτε στην εξωδιδακτική του απασχόληση, η οποία καθορίζεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Ø  Πολλοί διευθυντές σχολείων, επιχειρώντας να παρουσιαστούν νομότυποι και ερμηνεύοντας κατά την εκτίμησή τους  την παραπάνω υπουργική απόφαση, επιχειρούν να παραβιάσουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, επιβάλλοντάς τους να καλύπτουν στο κενό τους το κενό συναδέλφου που απουσιάζει (σε νόμιμη άδεια) ,όταν δεν είναι εφικτή η ανασύνταξη του ημερήσιου προγράμματος. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, τους επιβάλλουν να μπαίνουν σε τμήμα που δεν το έχουν στο ημερήσιο πρόγραμμα ή δεν το έχουν αναλάβει καθόλου κατά το τρέχον σχολικό έτος, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 29 και τις παραγράφους 25 και 8 αντίστοιχα, της συγκεκριμένης Υπουργικής απόφασης. (Υπενθυμίζουμε ότι η κατανομή των τμημάτων και των μαθημάτων γίνεται στην αρχή του σχολικού έτους με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων).

Ø  Η παραπάνω υπουργική απόφαση που αναφέρεται σε «απασχόληση» των μαθητών από διαθέσιμο εκπαιδευτικό είναι προδήλως παράνομη, αφού είναι αντίθετη με όσα ρητά ορίζονται στο Ν. 1566/85 άρ. 14 παρ. 13, όπως αυτό ισχύει σήμερα, σχετικά με το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και σε καμία περίπτωση δεν υπερτερεί του ισχύοντα νόμου.

Ø  Η συνεκφορά «διαθέσιμος εκπαιδευτικός»  είναι γενική και αόριστη και επιδέχεται ποικίλες ερμηνείες. Δεν αναφέρει πουθενά ότι διαθέσιμος είναι ο εκπαιδευτικός που έχει τη συγκεκριμένη ώρα κενό, (διαθέσιμος–η-ο: αυτός που δεν υπόκειται σε δέσμευση, που μπορεί να διατεθεί ελεύθερα –λεξικό Μπαμπινιώτη). Σύμφωνα, λοιπόν, και με την ερμηνεία του επιθέτου είναι αυτός που μπορεί (διατίθεται) να κάνει την αναπλήρωση επειδή είτε δεν συμπληρώνει το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριό του (ο όρος «διάθεση εκπαιδευτικών» χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική νομοθεσία μόνο για συμπλήρωση ωραρίου ή για υπερωρία) είτε μπορεί να κάνει αλλαγή-μετακίνηση της ώρας του μαθήματός του στο ωρολόγιο ημερήσιο πρόγραμμά του χωρίς να παραβιάζεται όμως το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο διδακτικό του ωράριο (όπως ορίζει ο Ν. 1566/85 άρ. 14 παρ. 13).

Ø   Είναι, συνεπώς, αυθαίρετη η ερμηνεία ότι διαθέσιμος εκπαιδευτικός για την κάλυψη του κενού είναι γενικά και αόριστα όποιος έχει κενό τη συγκεκριμένη ώρα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όσα ορίζει ο Ν. 1566/85 άρ. 14 παρ. 13 περί υποχρεωτικού εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Ø  Συνεπώς, σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού η αναπλήρωση των κενών ή η ανασύνταξη του προγράμματος γίνεται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο σχολείο. Διαφορετικά πρόκειται για καταστρατήγηση του διδακτικού τους ωραρίου και για υποχρεωτική υπερωρία. (Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από πρόταση του ΠΥΣΔΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα.)

Ø  Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιονδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Εξάλλου, τα κενά του εκπαιδευτικού στο ωρολόγιο πρόγραμμα εντάσσονται στο εργασιακό του ωράριο και αξιοποιούνται από τον ίδιο για διδακτική προετοιμασία (προετοιμασία εποπτικών μέσων διδασκαλίας, φωτοτυπίες, διορθώσεις, προετοιμασία διαγωνισμάτων– τεστ- ασκήσεων-τετραδίων κ.ά.), για ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων, δικαιολόγηση απουσιών και για εκτέλεση του συγκεκριμένου εξωδιδακτικού έργου που έχει αναλάβει, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς.

Ø   Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής κάλυψης κενού ή υπερωρίας, να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους, και, αν συμβεί αυτό, να ζητούν γραπτή εντολή, ώστε να μπορούν να προσβάλουν τη συγκεκριμένη παράνομη ανάθεση με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό, νομικό).

Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές ότι δεν τίθεται θέμα ωραρίου (8-2), που κάποιοι επιδιώκουν να επιβάλλουν και δεν το αποδεχόμαστε! Ούτε φυσικά και τα «προγράμματα» που αναρτώνται σε πίνακες ανακοινώσεων των σχολικών μονάδων με υποχρεωτικές ώρες παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο! Ενημερώνουμε τα σωματεία μας σε κάθε περίπτωση. 

 

B. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Ν. 1566, άρθρο 11 .κεφ. ΣΤ' Σύλλογοι διδασκόντων. «1…….2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά  τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και, έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες  διδασκαλίας των μαθημάτων…»

 

Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02,

Άρθρο 37: Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.) «….7. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων.¨……. 14. Οι αποφάσεις του συλλόγου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη ή αποφασίζει ο Σύλλογος κατά πλειοψηφία.

15. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των Διδασκόντων και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές

Είναι προφανές ότι ο νόμος 1566 υπερισχύει της Υπουργικής Απόφασης και δεν μπορεί η συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων να ξεπεράσει το ωράριο εργασίας του σχολείου και να ολοκληρώνεται στις 6 ή 7 το απόγευμα! Παράλληλα επιβάλλεται οι συνεδριάσεις των Συλλόγων να μη γίνονται σε μέρες απεργίας αλλά και κινητοποιήσεων. Παρεμπιπτόντως το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις εκδρομές-περιπάτους. 

 

Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02, Άρθρο 39: Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων Α. Γενικά: «………..12. Ενημερώνει, σε συνεργασία με το Διευθυντή, τους γονείς και κηδεμόνες, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο ή τετράμηνο, σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών. Η ενημέρωση γίνεται εκτός των ωρών εργασίας του σχολείου…».

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 είναι ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟ διότι καταστρατηγεί το εργασιακό ωράριο του σχολείου και παραβιάζει το εργασιακό ωράριο του εργαζομένου.

 

 

 

 

Γ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Στο Νόμο 1566/1985, όπως αυτός ισχύει σήμερα, προβλέπεται ότι Άρθρο 14 «…………6. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ώρων αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. "Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου." Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλή. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν πρέπει να αναθέτουν σε καμιά περίπτωση υποχρεωτικές υπερωρίες σε εκπαιδευτικούς! Η κάλυψη των λειτουργικών κενών απαιτούμε να γίνει με προσλήψεις αναπληρωτών.

 

Δ. ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ

Σχετικά με το ωράριο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας που διδάσκουν σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.183422/Δ2/02-12-2013/ΥΠΑΙΘ με θέμα:

« Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης», λαμβανομένων υπόψη της υποπ. Θ2, παρ.2 του N.4152/2013, και της παρ.3, αρ.48, του Ν.2413/1996 διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

«1.Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που έχουν μεταταχθεί στην Α/θμια Εκπ/ση ακολουθούν το ωράριο της Α/θμιας.

2.Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που αποσπώνται σε Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης προκειμένου να διατεθούν σε Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, με αίτησή τους, ακολουθούν το ωράριο της Α/θμιας.

3.Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που διατίθενται στην Α/θμια Εκπ/ση για συμπλήρωση ωραρίου ή ολικά, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ακολουθούν το ωράριο της Β/θμιας

Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, συνεπάγεται και η ανάλογη μείωση ωραρίου που ισχύει στην εκάστοτε βαθμίδα Εκπαίδευσης.»

Πάγια θέση της ΟΛΜΕ είναι οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται στην Π.Ε. να ακολουθούν το διδακτικό τους ωράριο που έχουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τις ανάλογες μειώσεις ωραρίων λόγω προϋπηρεσίας.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Είναι προφανές ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μένουμε αδρανείς στην καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων που προστατεύονται από το νόμο, αλλά όπου διαπράττονται να καταγγέλλονται στο αρμόδιο συλλογικό συνδικαλιστικό όργανο. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης, ως έκφραση του κράτους δικαίου στην καθημερινή συναλλαγή με τον πολίτη, απαιτεί οι εντολές των διοικούντων προς τους διοικούμενους να δίνονται γραπτά, ώστε αφ΄ ενός μεν να τεκμαίρεται η νομιμότητά τους και αφετέρου να είναι δυνατός ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων της διοίκησης,  στα πλαίσια εφαρμογής της συνταγματικά κατοχυρωμένης επίσης αρχής, αυτής της διάκρισης των εξουσιών, δεδομένου ότι η εκτέλεση προφορικών εντολών ενέχει τον κίνδυνο πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών, οι οποίες διαφορετικά θα αποσοβούνταν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 25 ΥΚ. Οι προφορικές εντολές δεν ελέγχονται και γι΄αυτό δεν υπάρχει υποχρέωση εκτέλεσής τους.

 

Σε κάθε περίπτωση ο παιδαγωγικός μας ρόλος δεν μεγαλώνει όταν υποχωρούμε σε παράτυπες-παράνομες αξιώσεις της Διοίκησης στο όνομα της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.

ü  Όταν ζητάνε για παράδειγμα ενεργά φοιτώντες μαθητές στις 10 Οκτώβρη, είναι προφανές ότι παρανομούν, μιας και ο χαρακτηρισμός γίνεται με τη λήξη του 1ου τετραμήνου!

ü  Όταν για να καλυφθεί κενό εκπαιδευτικού γίνεται αυθαίρετη αναπροσαρμογή προγράμματος με μείωση των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα!

ü  Όταν 50 μέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, αλλάζουν συνεχώς τα ωρολόγια προγράμματα με ανακατανομή αναθέσεων μαθημάτων, για να καλυφθούν με κάθε δυνατό τρόπο τα κενά εκπαιδευτικών! Τα σχολεία, λόγω των μετακινούμενων εκπαιδευτικών αδυνατούν να φτιάξουν σταθερό πρόγραμμα, ενώ οι μαθητές μας αλλάζουν διαρκώς καθηγητές!

ü  Όταν μετακινούνται εκπαιδευτικοί σε 3-4 σχολεία χωρίς την ανακοίνωση κενών αλλά με προφορικές εντολές!

ü  Όταν αρνούνται να εφαρμόσουν το νόμο 4186 για τη μείωση των μαθητών σε τμήματα με μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες!

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ως εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς και τους μαθητές μας την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό με μόνιμους διορισμούς, την λειτουργία τμημάτων σύμφωνα με τις προτάσεις του κλάδου (20 μαθητές ανά τμήμα,10 μαθητές ανά καθηγητή σε τμήματα ειδικοτήτων-εργαστηρίων),  και τελικά συνθήκες αξιοπρεπούς λειτουργίας των σχολείων στις σημερινές συνθήκες της κοινωνικής αποδόμησης. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η επιβάρυνση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών έχει αρνητική επίπτωση στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Οι εργασιακές σχέσεις των καθηγητών είναι και συνθήκες μάθησης των μαθητών!

 

 

Αθήνα 28/10/2014

 

                                                                                                                                                                       

Νεκτάριος Κορδής,                             

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ                                                 Βίκυ Αναγνώστη,

αιρετό αναπληρ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6979778287,                                                                      

ηλ.δ/νση:vanagnosti@gmail.com)

 

 

Βίκυ Αναγνώστη,

αιρετό αναπληρ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6979778287,

ηλ.δ/νση:vanagnosti@gmail.com)

 

Ελέγχοντας τη Ρένα Δούρου


Ελέγχοντας τη Ρένα Δούρου

Η νέα περιφερειακή αρχή της Ρένας Δούρου πριν από λίγες ημέρες ψήφισε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το 2015 περιλαμβάνοντας σε αυτόν το 90% του προγραμματισμού της προηγούμενης διοίκησης του κ. Σγουρού. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, άλλοτε δικαιολογημένες και άλλοτε ύποπτες. Ας προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι.

Του Κώστα Εφήμερου

Στο ThePressProject είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε άποψη αλλά δεν έχουμε γραμμή. Για αυτό πολλές φορές θα βρείτε εδώ εκ διαμέτρου διαφορετικές προσεγγίσεις για τα ίδια θέματα. Σήμερα, για παράδειγμα, δημοσιεύουμε δύο κείμενα για το πρώτο δείγμα γραφής της νέας περιφερειακής αρχής.
Την ανάλυση του Παντελή Παντελόγλου , συνεργάτη και αναλυτή του TPP, που είναι ιδιαίτερα επικριτικη και το παρόν άρθρο που προσωπικά το χαρακτηρίζω «συγκρατημένα φιλικό». Σας προτείνω να τα διαβάσετε και τα δύο και να μας στείλετε τη δική σας άποψη στο press@thepressproject.gr με στόχο να ξεκινήσουμε μια στήλη αναγνωστών για το συγκεκριμένο θέμα.

Φτιάχνοντας εχθρούς

Η Ρένα Δούρου από τη στιγμή που κέρδισε τον Γιάννη Σγουρό έχει να αντιμετωπίσει δύο εξωτερικούς εχθρούς: Την εσωτερική δομή της Περιφέρειας, που θα προσπαθήσει να της κάνει τη ζωή ποδήλατο και τα μέσα της διαπλοκής, που θα προσπαθήσουν να τη διαβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο.
Για το εσωτερικό πόλεμο μπορείτε
να διαβάσετε το ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε πριν λίγες ημέρες, το οποίο αποδεικνύει πόσο δύσκολο θα είναι να αποφευχθούν οι εσωτερικές τρικλοποδιές, ενώ για τον πόλεμο των ΜΜΕ αρκεί να διαβάσετε τα τελευταία ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος. Το παιχνίδι είναι στημένο και η Ρένα Δούρου είναι ο τέλειος στόχος για αυτούς που θα προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα προδώσει τους ψηφοφόρους του, δεν θα φέρει την παραμικρή αλλαγή και θα συνδιαλλαγεί με την παλιά εξουσία.
Η Ρένα Δούρου όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσει και άλλον ένα εχθρό: τον ίδιο της τον εαυτό. Ελπίζω ότι γνώριζε πολύ καλά τι έκανε όταν αποφάσισε να διεκδικήσει -με προοπτικές νίκης- την Περιφέρεια και ότι είναι προετοιμασμένη για να τα βγάλει πέρα. Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι θα έχει τη μικρότερη περίοδο χάριτος από οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό και ότι θα πρέπει να κάνει έργο έχοντας απέναντί της το σύστημα της διαπλοκής, το οποίο εν μέσω κρίσης είναι ισχυρότερο από ποτέ. Άλλωστε παίζει πια για την επιβίωσή του. Θα ήταν ευχής έργο λοιπόν να είναι λιγότερο επιθετική, να αναγνωρίσει την πραγματικότητα και να προσπαθήσει με πράξεις να εκθέσει όσους τις επιτίθενται.
Ο προϋπολογισμός Σγουρού

Όπως είχαμε αναδείξει από το καλοκαίρι ο Γιάννης Σγουρός προσπάθησε να τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί την επόμενη περιφερειακή αρχή. Υπέγραψε βιαστικά αποφάσεις δεκάδων εκατομμυρίων και προετοίμασε ένα προϋπολογισμό που θα της έδενε τα χέρια. Κάτι που μέχρι στιγμής φαίνεται να έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό.
Η νέα Περιφερειάρχης αρνήθηκε να ψηφίσει τον προϋπολογισμό όπως της διαβιβάστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 2014 και έκανε μια τροποποιητική πρόταση η οποία συντάχθηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα με το νόμο του «Καλλικράτη» η Περιφέρεια κινδύνευε να τεθεί «εκτός λειτουργίας» σε περίπτωση που δεν ψήφιζε άμεσα τον προϋπολογισμό της.
Κατά την παρουσίαση του νέου προϋπολογισμού προς ψήφιση η Ρένα Δούρου ανέφερε αρκετές φορές ότι οι αλλαγές που έγιναν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα είναι ενδεικτικές για το ύφος και τους στόχους της νέας Περιφέρειας. Ωστόσο υπήρξαν αρκετά μελανά σημεία που πρέπει να διερευνηθούν.
Τα θετικά και τα αρνητικά

Στα θετικά μπορούμε να επισημάνουμε τα σχεδόν 3 εκατομμύρια που προβλέφθηκαν για την στέγαση και την επανένταξη αστέγων, τα 2 εκατομμύρια για την στήριξη δράσεων για εξαρτημένους και ψυχικά ασθενείς (ιδιαίτερα επειδή η κυβέρνηση έχει διαλύσει στην κυριολεξία την ψυχο-κοινωνική πρόνοια), τα 2 εκατομμύρια για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ειδικές περιπτώσεις, το 1 εκατομμύριο για την δημιουργία προγράμματος σίτισης και τα σχεδόν 4,5 εκατομμύρια για παροχή υπηρεσιών υγείας σε ανασφάλιστους.
Τα θετικά δεν έχουν επισημανθεί αρκετά, ωστόσο τα αρνητικά έχουν γεμίσει αρκετά πρωτοσέλιδα, και αν θέλετε την άποψη μου μάλλον δικαιολογημένα.
Στα αρνητικά συγκαταλέγονται τα 20 εκατομμύρια για το γήπεδο της ΑΕΚ του Δ. Μελισσανίδη, τα 7 εκατομμύρια για την ανάπλαση του γηπέδου του ΠΑΟ του Γ. Αλαφούζου, όπως και η συνέχιση της επιδότησης για το ΧΥΤΑ του Γραμματικού του Λάτση. Από τα ΜΜΕ αναδείχτηκε επίσης με ένταση και το θέμα με το συνεργείο καθαρισμού της Περιφέρειας, καθώς και της μη πρόσληψης των απολυμένων καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών.
Τι λέει η πλευρά Δούρου

Από την ομιλία της Ρένας Δούρου σταχυολόγησα τις παρακάτω απαντήσεις:
Η νέα περιφερειακή αρχή επέλεξε να κάνει προσεκτικά βήματα προκειμένου να μην βρεθεί σε νομικό πόλεμο και για αυτό περιέλαβε στον προϋπολογισμό τα έργα για τα οποία είχαν υπογραφεί συμβάσεις.
Στο λίγο χρόνο που είχαν μπροστά τους έγιναν επεμβάσεις μόνο στο 10% του προϋπολογισμού του Γιάννη Σγουρού με στόχο να δοθεί ένα στίγμα της νέας κατεύθυνσης.Ο προϋπολογισμός δεν είναι δεσμευτικός και θα επανεξεταστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2015.

 Αλήθειες και ψέματα

Ας εξετάσουμε τα επιχειρήματα αυτά αναλυτικά:
Είναι μάλλον λογικό να μην είναι εύκολο σε ένα δημόσιο φορέα που πρέπει να ακολουθεί νόμιμες διαδικασίες να πετάξει έξω από τον προϋπολογισμό έργα που έχουν ξεκινήσει ή έχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις. Άλλωστε η Δούρου δεν εκλέχθηκε με το όπλο παρά πόδας και δεν πήρε την εντολή να κάνει αντάρτικο στην κυβέρνηση. Προσωπικά μάλιστα δεν θα ήθελα μια αριστερή κυβέρνηση που θα λειτουργεί εξωθεσμικά ως απάντηση στην εξωθεσμική λειτουργία της υπάρχουσας κατάστασης. Για το λόγο αυτό άλλωστε απογοητεύτηκα πολύ όταν διάβασα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ που έκανε λόγο σε «αριστερόσημα».
Το Γήπεδο της ΑΕΚ

Ωστόσο η υπόθεση Μελισσανίδη είναι συμβολικής σημασίας και ήταν μάλλον ατυχής η απόφαση της νέας αρχής να μην την χρησιμοποιήσει για να δώσει ένα ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα. Επισημαίνω ότι από τη δική μας έρευνα δεν προκύπτει κάποια σύμβαση που θα υποχρέωνε την Περιφέρεια στην συμπερίληψη του έργου στον προϋπολογισμό. Τούτο μάλλον επιβεβαιώνεται και από την ίδια την εγγραφή του οικονομικού εγγράφου η οποία στον κωδικό για την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ δεν αναφέρει συγκεκριμένο ανάδοχο.
Η απάντηση που πήραμε από τον υπεύθυνο του προϋπολογισμού, κύριο Χρήστο Καραμάνο, όταν τον ρωτήσαμε σχετικά ήταν: «Η πάγια θέση της νέας Περιφερειακής Αρχής είναι: Η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων οφείλει να σέβεται το νομικό πλαίσιο, το περιβάλλον, τους πολεοδομικούς κανόνες και το δημόσιο συμφέρον. Επίσης όλα θα περάσουν από διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες».
Η συγκεκριμένη δήλωση μπορεί να κρύβει δύο ερμηνείες. Η πρώτη -αυτή που θα ήθελα να ισχύει- κωδικοποιείται γύρω από τις λέξεις «περιβάλλον» και «πολεοδομικοί κανόνες». Όπως έχουμε αναδείξει από προηγούμενο ρεπορτάζ η περιβαλλοντική μελέτη που έχει κατατεθεί από την μεριά του Μελισσανίδη έχει σοβαρές ελλείψεις, ιδίως στον τομέα των θέσεων στάθμευσης που θα μπορούσαν να κόψουν το έργο στο Ελεγκτικό Συμβούλιο. Η επιμονή του υπευθύνου και της ίδιας της Ρένας Δούρου, κατά την ομιλία της, στην επανάληψη της αναφοράς στους πολεοδομικούς όρους θα μπορούσε να σημαίνει ότι η νέα περιφερειακή αρχή υπολογίζει ότι το έργο δεν θα ανατεθεί στον Μελισσανίδη. Η δεύτερη ερμηνεία της δήλωσης θα είναι ότι η Ρένα Δούρου δεν θέλει να συγκρουστεί με τον Δημήτρη Μελισσανίδη και σπρώχνει το πρόβλημα για αργότερα.
Όποια και να είναι η σωστή ερμηνεία πάντως, η Ρένα Δούρου ρισκάρει αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να χειριστεί τα αποτελέσματα αυτού του ρίσκου. Θυμίζουμε ότι η ιστορία έχει να μας δώσει ένα μάθημα από το παρελθόν: Το γήπεδο Καραϊσκάκη που υποτίθεται ότι θα φτιαχνόταν για το καλό του Ολυμπιακού κατέληξε στα χέρια του Σωκράτη Κόκκαλη και σε μια ιδιωτική εταιρία που δεν ήταν υποχρεωμένη να αποδίδει ούτε καν το προβλεπόμενο από το νόμο 10% στον ερασιτέχνη. Στην περίπτωση της ΑΕΚ και πάλι έχει δημιουργηθεί μια ιδιωτική εταιρία που ελέγχεται απόλυτα από τον επιχειρηματία Δ. Μελισσανίδη και υποτίθεται ότι θα αναλάβει την κατασκευή του νέου γηπέδου. Αν η περιφερειακή αρχή έχει εναποθέσει τις ελπίδες τις στη δικαστική εξουσία θα πρέπει να έχει ένα πλάνο προκειμένου να προστατέψει τον δημόσιο χαρακτήρα των αθλητικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση που το ΣτΕ φανεί κατώτερο των περιστάσεων. Δεν θα ήταν άλλωστε και η πρώτη φορά.
Η Ρένα Δούρου σωστά επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός μπορεί να αναθεωρηθεί. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, ο οικονομικός προγραμματισμός της αυτοδιοίκησης δεν μοιάζει με αυτόν του κεντρικού κράτους και είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται συνέχεια και χωρίς περιορισμούς. Η νέα περιφερειακή αρχή έχει λοιπόν μπροστά της λίγους μήνες μέχρι να αρχίσει η εφαρμογή του ώστε να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές που θα δείξουν ότι η πρώτη θετική ένδειξη του 10% θα προχωρήσει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος και θα συμπεριλάβει και το σύστημα της διαπλοκής.
Η ανάπλαση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας

Οι δικαιολογημένες ανησυχίες για το γήπεδο της ΑΕΚ μετατρέπονται σε πραγματικό άγχος όταν φτάνουμε στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Εδώ έχουμε ήδη την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχει μπλοκάρει την ανάπλαση. Ο Γιάννης Αλαφούζος εξαναγκάζει τους οπαδούς του να αγοράζουν εισιτήρια των 55€ κάνοντας δωρεά τα 54€ (με την σφραγίδα μάλιστα της περιφέρειας Αττικής που του εγκρίνει τα εισιτήρια) με στόχο, υποτίθεται, να γίνει η ανάπλαση στην Αλεξάνδρας. Ωστόσο το έργο έχει ήδη μπλοκαριστεί αρχικά νομικά και η κυρία Δούρου είχε την ευκαιρία να το πετάξει έξω από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε μόνο να ελπίζουμε στο επιχείρημα του λίγου χρόνου για τη μελέτη των νομικό-οικονομικών επιπτώσεων που θα είχε μια απόρριψη ενός έργου που περιλαμβάνει σύμβαση. Οι αμέσως επόμενες κινήσεις της νέας περιφερειακής αρχής θα δείξουν ποια είναι η τελική έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Το ΧΥΤΑ Γραμματικού

Εδώ η περίπτωση φαίνεται να είναι πιο απλή. Το έργο έχει εγκριθεί και έχει περάσει τους νομικούς σκοπέλους. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας το έργο του Λάτση έχει ήδη απορροφήσει τα 23 από τα 25 εκατομμύρια της χρηματοδότησης και έχει λάβει και την έγκριση του ΣτΕ (να γιατί δεν πρέπει να ρισκάρεις). Προσωπικά μου φαίνεται πολύ λογικό λοιπόν να συμπεριληφθούν τα 2 εκατομμύρια του έργου και να συνεχιστεί η στήριξη των κατοίκων σε άλλα επίπεδα. Επαναλαμβάνω ότι η βασική λογική πίσω από αυτό το σκεπτικό είναι ότι η Δούρου θα πρέπει να βρει ένα νόμιμο και τυπικό τρόπο να αποδείξει τι σημαίνει αριστερή διακυβέρνηση και όχι να κάνει ό,τι έκαναν οι άλλοι τόσα χρόνια, απλά με άλλο πρόσημο. Γιατί τα πρόσημα αλλάζουν και όταν βασίζεσαι στην ανομία μπορεί να την βρεις μπροστά σου όταν αλλάξουν οι συνθήκες.
Για τις καθαρίστριες

Εδώ υπάρχει ένα μίγμα ουσιαστικής απογοήτευσης και βρώμικης δημοσιογραφίας. Είναι δεδομένο ότι οι απολυμένες καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών χρησιμοποιήθηκαν από μέσα όπως το Πρώτο Θέμα προκειμένου να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Οι ίδιες οι καθαρίστριες επιβεβαιώνουν ότι δεν ζήτησαν να προσληφθούν στην περιφέρεια και ότι ο αγώνας τους θα συνεχίσει να στοχεύει στην ανάκληση των άδικων και παράνομων απολύσεων τους.
Ωστόσο η υπόθεση γίνεται ουσιαστική στο επίπεδο της ανάθεσης του έργου σε συνεργείο καθαριότητας και όχι με τον διορισμό προσωπικού που θα καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αν αντιλαμβάνομαι καλά η νέα περιφερειακή αρχή ισχυρίζεται ότι η σύμβαση είχε υπογραφεί και ότι η οικονομική επιτροπή της προηγούμενης διοίκησης είχε δέσει τα χέρια της νέας. Υπάρχουν ωστόσο ερωτήματα σχετικά με το ποιες ήταν η πραγματικές δυνατότητες της Περιφέρειας να διακόψει την διαδικασία και να ξεκινήσει μια νέα που θα αποδείκνυε έμπρακτα τη νέα φιλοσοφία. Άλλωστε σύμφωνα με αυτά που διαβάζω η ανάθεση του έργου καταψηφίστηκε μόνο από περιφερειακό σύμβουλο της παράταξης Σγουρού.
Συμπερασματικά

Η Ρένα Δούρου έχει μπροστά της πολύ έργο και καθόλου χρόνο. Θα πρέπει να αποδείξει ότι στους δύο μήνες μέχρι τον Ιανουάριο μπορεί να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο που επέλεξε. Το οποίο μάλιστα εξαιτίας των συνθηκών δεν είναι απλά να είναι μια καλή περιφερειάρχης, αλλά να δείξει τι μπορεί να κάνει μια αριστερή διακυβέρνηση. Δεν φτάνει δηλαδή να βελτιώσει μόνο τις συνθήκες διαβίωσης των πλέον αδυνάτων αλλά να αποδείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συγκρουστεί με τα συμφέροντα και να βγει νικητής χωρίς να αποδομήσει τους θεσμούς. Να πάρει ένα αρνητικά φορτισμένο κράτος και να το μετατρέψει σε κράτος δικαίου.
Η Ρένα Δούρου θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κατανοήσει πλήρως τη θέση της και να μην επηρεάζεται από δημοσιεύματα εφημερίδων όπως το Πρώτο Θέμα. Ο ρόλος τους είναι γνωστός σε αρκετούς πια και ο περισσότερος κόσμος αγοράζει αυτές τις εφημερίδες για να μειώνει το κόστος του σούπερ μάρκετ.
Η Ρένα Δούρου έχει σήμερα μάλλον την δυσκολότερη δουλειά στην Ελλάδα. Πρέπει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της και για αυτό πρέπει να ελέγχεται. Προσωπικά πιστεύω ότι τα αρνητικά δημοσιεύματα πρέπει να λειτουργήσουν θετικά για την ίδια.
Η Ρένα Δούρου θα πρέπει να αντέξει σε σκληρή κριτική και από δεξιά αλλά και από αριστερά της. Εμείς ως δημοσιογράφοι οφείλουμε να την ελέγξουμε και να την κοιτάμε με το μικροσκόπιο, ακριβώς επειδή έχει στις πλάτες της τις ελπίδες ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού.
Και αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σημασία αν προσωπικά πιστεύω ότι στη θέση της θα είχα επιλέξει μια πιο άμεση και βίαια σύγκρουση με το σύστημα της διαπλοκής. Μπορεί να ισχύει ότι «έξω από το χορό πολλά τραγούδια λες» αλλά την ίδια ώρα δεν απαγορεύεται να τραγουδάς έξω από το χορό και έτσι στην προκείμενη περίπτωση εμείς που την ελέγχουμε έχουμε κάθε δικαίωμα να εκφραζόμαστε με το θράσος του παρατηρητή μέχρι η ίδια να αποδείξει ότι το θάρρος και η ψυχραιμία του καλού πολιτικού φέρνει περισσότερα αποτελέσματα.
Ο χρόνος είναι λοιπόν λίγος. Τον έχει ζητήσει και τον έχει ορίσει η ίδια. Μέχρι την αρχή της εφαρμογής του νέου προϋπολογισμού θα πρέπει να φανεί ότι το 10% δεν ήταν στάχτη στα μάτια αλλά η αρχή μιας νέας γενναίας αλλαγής πολιτικής.

Ιδού η Αττική, ιδού και το πήδημα.