Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση.


 
 
Βγάλτε τα συμπερασματά σας.
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση:
 
Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:
151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
210 344 3605
210 344 3619
 
 
 
 

 

Να διατηρηθεί μέχρι
Βαθμός ασφαλείας
 
Μαρούσι,   06. 03. 2014
 
Αριθ. Πρωτ.:    32773/Γ1
                            
 
 
ΠΡΟΣ:
1.       Περιφερειακούς  Δ/ντες  Π.Ε.  &  Δ.Ε. της  χώρας  (έδρες  τους).
2.       Προϊσταμένους Επιστημονικής και       Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης  Π.Ε. &  Δ.Ε. (έδρες  τους).
3.       Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. & Δ.Ε. της Χώρας (δια των Περιφερειακών Δ/νσεων)
4.       Δ/ντές Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. (έδρες τους).
5.       Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. (δια των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.).
ΚΟΙΝ.:  Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36- 11521 Αθήνα)
 

Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014».

 

Σε συνέχεια  της υπ. αριθμ. 1900089/Γ1/10.12.2013 Εγκυκλίου  του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων και σύμφωνα με  το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) και τα Άρθρα 29, 37,39 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπ. Απόφασης, την Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄, 30972/Γ1//15-3-2013  & την Εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013 διυκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) της Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, εφαρμόζεται σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, όπως προβλέπεται στο Ν. 2986/2002 (Α΄ 24/13-2-2002) και στην με αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/2002 Υ.Α. (B΄ 1340/16-10-2002), για τη σύνταξη εκθέσεων αυτοαξιολόγησης από του Συλλόγους Διδασκόντων και τα Στελέχη Εκπαίδευσης.

 Σκοπός της ΑΕΕ είναι η εισαγωγή του πνεύματος της «αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο και η ανάπτυξη  σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική/παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική στήριξη των Δ/ντών Διευθύνσεων.

 Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης  πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.  Οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων στο πεδίο αυτό, αφορούν αποκλειστικά στον αριθμό, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των ομάδων. Συνιστάται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές επιθυμίες των εκπαιδευτικών ως προς την ένταξή τους σε ομάδα συγκεκριμένης αρμοδιότητας.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας, εργάζονται εκτός διδακτικού ωραρίου, εντός όμως του εργασιακού ωραρίου.

Οι σχολικές μονάδες θα ολοκληρώσουν τη γενική εκτίμηση της εικόνας, η οποία θα παραμείνει στο σχολείο, καθώς, επίσης, θα αποφασίσουν για τα σχέδια δράσης που θα υλοποιηθούν το επόμενο έτος.

 Η ετήσια έκθεση της αυτοαξιολόγησης, η οποία θα εμπεριέχει στοιχεία της εκτίμησης της  γενικής εικόνας του σχολείου, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο τέλος του διδακτικού έτους.

Σχετικές οδηγίες  για την αποστολή των εκθέσεων των σχολικών μονάδων, των στελεχών εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων Επιστημονικής & Παιδαγωγικής καθοδήγησης, των Διευθυντών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και των Περιφερειακών Δ/ντών, θα αποσταλούν το επόμενο διάστημα.

Οι Περιφερειακοί Δ/ντές ΠΕ & ΔΕ, οι Διευθυντές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης καλούνται να συνδράμουν ενεργά το έργο των Σχολικών Σύμβουλων Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, που έχουν την ευθύνη για την ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και να υποστηρίξουν τις σχολικές μονάδες σε όλες τις διαδικασίες εφαρμογής του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου.

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γενική Δ/νση Διοίκησης Π.Ε.& ΔΕ
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
5. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης
6. Δ/νση ΣΕΠΕΔ
7.Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε
8. Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε.
9. ΓΕΠΟ
 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  
 
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ        

 

 

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ.


 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ.
ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαθµός Ασφαλείας:
    Να διατηρηθεί µέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
 
 
Μαρούσι, 05-03-201
                       Αρ. Πρωτ. 2156
         ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
-          Πρόεδρο ΙΕΠ
-          Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων ΥΠΑΙΘ
-          Περιφερειακούς Δ/ντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
-          Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
-          Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπ/σης, Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (Ε.Α.Ε.)
-          Σχολικούς Συμβούλους Β/θμιας Εκπ/σης
-          Δ/ντές Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
-          Δ/ντές Δ/νσεων Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ
-          Δ/ντή Δ/νσης Ειδικής Αγωγής ΥΠΑΙΘ
-          Δ/ντή Δ/νσης Φυσικής Αγωγής ΥΠΑΙΘ
-          Δ/ντή Δ/νσης ΣΕΠΕΔ ΥΠΑΙΘ
ΚΟΙΝ:         -   κ. Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σ. Κεδίκογλου
-    κ. Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ
-          ΕΥΔ  
 

ΘΕΜΑ: Επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.         Τις διατάξεις των άρθρων 24,28 και 29 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), του άρθρου 12 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), του άρθρου 17 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α΄), του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) και του Π.Δ. 250/1992 (ΦΕΚ 138 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 101/1994 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄/13.5.1994), 145/1997 (ΦΕΚ 127 τ. Α΄/26.6.1997) και 45/1999 (ΦΕΚ 46 τ. Α΄/11.3.1999), καθώς και του άρθρου 6 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24).

2.         Τον Νόμο 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»

3.         Το Π.Δ. 152/2013 «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπου ορίζονται οι διατάξεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4.         Τον Νόμο 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.Δι.Π.Π.Δ.Ε.)»

5.         Την με αριθ. 23942/21-11-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», με κωδικό MIS 453588, στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

6.         Το με αρ. πρωτ. 7173/04-11-2013 (εισερχ. στην ΕΥΔ με αρ. πρ. 22759 /07-11-2013) επανυποβληθέν αίτημα του ΙΕΠ για την ένταξη της οριζόντιας πράξης με τίτλο Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

7.         Τη με αρ. πρωτ. 980/20-01-2014 1η Τροποποίηση της ως άνω αναφερόμενης ενταγμένης πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

8.         Τη με αρ. πρωτ. 2089/31–01-2014 2η Τροποποίηση της ως άνω αναφερόμενης ενταγμένης πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

9.         Τη με αρ. πρωτ. 2144/03-02-2014 Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης του Υποέργου 2 «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης την εφαρμογής συστήματος αξιολόγηση – Α΄ κύκλος» της ως άνω αναφερόμενης ενταγμένης πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

10.     Τη με αρ. 10/24-2-2014 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ σχετικά με την έγκριση υλοποίησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων του Α’ Κύκλου επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ως άνω αναφερόμενης Πράξης.

11.     Το γεγονός ότι οι δαπάνες που προκαλούνται από την παρούσα απόφαση βαρύνουν και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Πράξης «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», με κωδικό MIS 453588.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Την υλοποίηση πέντε (5) επιμορφωτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Πράξης «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 453588. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα υλοποιηθούν στην Αθήνα (ΥΠΑΙΘ) ως εξής:
 

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

·           Σάββατο 15-3-2014    15.30 - 21.00

·           Κυριακή 16-3-2014     9.30 - 15.00

 

Στο διήμερο αυτό θα επιμορφωθούν:

·           οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης της Επικράτειας

·           οι 26 Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

·           οι 116 Διευθυντές Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

·           οι 5 Γενικοί Δ/ντές του ΥΠΑΙΘ

·           οι Δ/ντές Σπουδών Α/θμιας, Β/θμιας, Φυσικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και ΣΕΠΕΔ.

Για την παραπάνω ομάδα επιμορφούμενων προβλέπεται επιπλέον εξ αποστάσεως επιμόρφωση 6 ωρών.

 

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

·           Παρασκευή 21-3-2014    16.30-21.00

·           Σάββατο 22-3-2014          9.30-16.00

·           Κυριακή 23-3-2014           9.30-15.00

 

Στο τριήμερο αυτό θα επιμορφωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Β/Θμιας Εκπ/σης καθώς και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης των εξής Περιφερειών:

·           Αττικής

·           Στερεάς Ελλάδας

·           Πελοποννήσου

·           Δυτικής Ελλάδας

·           Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ν. Έβρου & Καβάλας)

 

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

·           Παρασκευή 28-3-2014    16.30-21.00

·           Σάββατο 29-3-2014          9.30-16.00

·           Κυριακή 30-3-2014           9.30-15.00

 

Στο τριήμερο αυτό θα επιμορφωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Β/Θμιας Εκπ/σης καθώς και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης των εξής Περιφερειών:

·           Βορείου Αιγαίου

·           Νοτίου Αιγαίου

·           Θεσσαλίας

·           Ιονίων Νήσων

·           Ηπείρου

·           Δυτικής Μακεδονίας

·           Κεντρικής Μακεδονίας

·           Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ν. Ροδόπης, Δράμας, Ξάνθης)

·           Κρήτης

 

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

·           Παρασκευή 4-4-2014    16.30-21.00

·           Σάββατο 5-4-2014          9.30-16.00

·           Κυριακή 6-4-2014           9.30-15.00

 

Στο τριήμερο αυτό θα επιμορφωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Α/Θμιας Εκπ/σης καθώς και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης των εξής Περιφερειών:

·           Αττικής

·           Στερεάς Ελλάδας

·           Πελοποννήσου

·           Δυτικής Ελλάδας

·           Νοτίου Αιγαίου

·           Ιονίων Νήσων

 

5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

·           Παρασκευή 11-4-2014    16.30-21.00

·           Σάββατο 12-4-2014          9.30-16.00

·           Κυριακή 13-4-2014           9.30-15.00

 

Στο τριήμερο αυτό προβλέπεται να επιμορφωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Α/Θμιας Εκπ/σης καθώς και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης των εξής Περιφερειών:

·           Βορείου Αιγαίου

·           Θεσσαλίας

·           Ηπείρου

·           Δυτικής Μακεδονίας

·           Κεντρικής Μακεδονίας

·           Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ν. Ροδόπης, Δράμας, Ξάνθης)

·           Κρήτης

 

Η συμμετοχή στα παραπάνω επιμορφωτικά σεμινάρια είναι υποχρεωτική.

 

 

                                                                                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ