Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ.


 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ.
ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαθµός Ασφαλείας:
    Να διατηρηθεί µέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
 
 
Μαρούσι, 05-03-201
                       Αρ. Πρωτ. 2156
         ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
-          Πρόεδρο ΙΕΠ
-          Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων ΥΠΑΙΘ
-          Περιφερειακούς Δ/ντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
-          Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
-          Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπ/σης, Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (Ε.Α.Ε.)
-          Σχολικούς Συμβούλους Β/θμιας Εκπ/σης
-          Δ/ντές Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
-          Δ/ντές Δ/νσεων Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ
-          Δ/ντή Δ/νσης Ειδικής Αγωγής ΥΠΑΙΘ
-          Δ/ντή Δ/νσης Φυσικής Αγωγής ΥΠΑΙΘ
-          Δ/ντή Δ/νσης ΣΕΠΕΔ ΥΠΑΙΘ
ΚΟΙΝ:         -   κ. Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σ. Κεδίκογλου
-    κ. Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ
-          ΕΥΔ  
 

ΘΕΜΑ: Επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.         Τις διατάξεις των άρθρων 24,28 και 29 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), του άρθρου 12 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), του άρθρου 17 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α΄), του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) και του Π.Δ. 250/1992 (ΦΕΚ 138 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 101/1994 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄/13.5.1994), 145/1997 (ΦΕΚ 127 τ. Α΄/26.6.1997) και 45/1999 (ΦΕΚ 46 τ. Α΄/11.3.1999), καθώς και του άρθρου 6 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24).

2.         Τον Νόμο 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»

3.         Το Π.Δ. 152/2013 «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπου ορίζονται οι διατάξεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4.         Τον Νόμο 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.Δι.Π.Π.Δ.Ε.)»

5.         Την με αριθ. 23942/21-11-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», με κωδικό MIS 453588, στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

6.         Το με αρ. πρωτ. 7173/04-11-2013 (εισερχ. στην ΕΥΔ με αρ. πρ. 22759 /07-11-2013) επανυποβληθέν αίτημα του ΙΕΠ για την ένταξη της οριζόντιας πράξης με τίτλο Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

7.         Τη με αρ. πρωτ. 980/20-01-2014 1η Τροποποίηση της ως άνω αναφερόμενης ενταγμένης πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

8.         Τη με αρ. πρωτ. 2089/31–01-2014 2η Τροποποίηση της ως άνω αναφερόμενης ενταγμένης πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

9.         Τη με αρ. πρωτ. 2144/03-02-2014 Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης του Υποέργου 2 «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης την εφαρμογής συστήματος αξιολόγηση – Α΄ κύκλος» της ως άνω αναφερόμενης ενταγμένης πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

10.     Τη με αρ. 10/24-2-2014 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ σχετικά με την έγκριση υλοποίησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων του Α’ Κύκλου επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ως άνω αναφερόμενης Πράξης.

11.     Το γεγονός ότι οι δαπάνες που προκαλούνται από την παρούσα απόφαση βαρύνουν και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Πράξης «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», με κωδικό MIS 453588.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Την υλοποίηση πέντε (5) επιμορφωτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Πράξης «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 453588. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα υλοποιηθούν στην Αθήνα (ΥΠΑΙΘ) ως εξής:
 

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

·           Σάββατο 15-3-2014    15.30 - 21.00

·           Κυριακή 16-3-2014     9.30 - 15.00

 

Στο διήμερο αυτό θα επιμορφωθούν:

·           οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης της Επικράτειας

·           οι 26 Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

·           οι 116 Διευθυντές Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

·           οι 5 Γενικοί Δ/ντές του ΥΠΑΙΘ

·           οι Δ/ντές Σπουδών Α/θμιας, Β/θμιας, Φυσικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και ΣΕΠΕΔ.

Για την παραπάνω ομάδα επιμορφούμενων προβλέπεται επιπλέον εξ αποστάσεως επιμόρφωση 6 ωρών.

 

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

·           Παρασκευή 21-3-2014    16.30-21.00

·           Σάββατο 22-3-2014          9.30-16.00

·           Κυριακή 23-3-2014           9.30-15.00

 

Στο τριήμερο αυτό θα επιμορφωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Β/Θμιας Εκπ/σης καθώς και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης των εξής Περιφερειών:

·           Αττικής

·           Στερεάς Ελλάδας

·           Πελοποννήσου

·           Δυτικής Ελλάδας

·           Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ν. Έβρου & Καβάλας)

 

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

·           Παρασκευή 28-3-2014    16.30-21.00

·           Σάββατο 29-3-2014          9.30-16.00

·           Κυριακή 30-3-2014           9.30-15.00

 

Στο τριήμερο αυτό θα επιμορφωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Β/Θμιας Εκπ/σης καθώς και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης των εξής Περιφερειών:

·           Βορείου Αιγαίου

·           Νοτίου Αιγαίου

·           Θεσσαλίας

·           Ιονίων Νήσων

·           Ηπείρου

·           Δυτικής Μακεδονίας

·           Κεντρικής Μακεδονίας

·           Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ν. Ροδόπης, Δράμας, Ξάνθης)

·           Κρήτης

 

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

·           Παρασκευή 4-4-2014    16.30-21.00

·           Σάββατο 5-4-2014          9.30-16.00

·           Κυριακή 6-4-2014           9.30-15.00

 

Στο τριήμερο αυτό θα επιμορφωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Α/Θμιας Εκπ/σης καθώς και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης των εξής Περιφερειών:

·           Αττικής

·           Στερεάς Ελλάδας

·           Πελοποννήσου

·           Δυτικής Ελλάδας

·           Νοτίου Αιγαίου

·           Ιονίων Νήσων

 

5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

·           Παρασκευή 11-4-2014    16.30-21.00

·           Σάββατο 12-4-2014          9.30-16.00

·           Κυριακή 13-4-2014           9.30-15.00

 

Στο τριήμερο αυτό προβλέπεται να επιμορφωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Α/Θμιας Εκπ/σης καθώς και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης των εξής Περιφερειών:

·           Βορείου Αιγαίου

·           Θεσσαλίας

·           Ηπείρου

·           Δυτικής Μακεδονίας

·           Κεντρικής Μακεδονίας

·           Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ν. Ροδόπης, Δράμας, Ξάνθης)

·           Κρήτης

 

Η συμμετοχή στα παραπάνω επιμορφωτικά σεμινάρια είναι υποχρεωτική.

 

 

                                                                                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου