Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση.


 
 
Βγάλτε τα συμπερασματά σας.
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση:
 
Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:
151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
210 344 3605
210 344 3619
 
 
 
 

 

Να διατηρηθεί μέχρι
Βαθμός ασφαλείας
 
Μαρούσι,   06. 03. 2014
 
Αριθ. Πρωτ.:    32773/Γ1
                            
 
 
ΠΡΟΣ:
1.       Περιφερειακούς  Δ/ντες  Π.Ε.  &  Δ.Ε. της  χώρας  (έδρες  τους).
2.       Προϊσταμένους Επιστημονικής και       Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης  Π.Ε. &  Δ.Ε. (έδρες  τους).
3.       Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. & Δ.Ε. της Χώρας (δια των Περιφερειακών Δ/νσεων)
4.       Δ/ντές Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. (έδρες τους).
5.       Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. (δια των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.).
ΚΟΙΝ.:  Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36- 11521 Αθήνα)
 

Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014».

 

Σε συνέχεια  της υπ. αριθμ. 1900089/Γ1/10.12.2013 Εγκυκλίου  του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων και σύμφωνα με  το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) και τα Άρθρα 29, 37,39 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπ. Απόφασης, την Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄, 30972/Γ1//15-3-2013  & την Εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013 διυκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) της Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, εφαρμόζεται σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, όπως προβλέπεται στο Ν. 2986/2002 (Α΄ 24/13-2-2002) και στην με αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/2002 Υ.Α. (B΄ 1340/16-10-2002), για τη σύνταξη εκθέσεων αυτοαξιολόγησης από του Συλλόγους Διδασκόντων και τα Στελέχη Εκπαίδευσης.

 Σκοπός της ΑΕΕ είναι η εισαγωγή του πνεύματος της «αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο και η ανάπτυξη  σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική/παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική στήριξη των Δ/ντών Διευθύνσεων.

 Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης  πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.  Οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων στο πεδίο αυτό, αφορούν αποκλειστικά στον αριθμό, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των ομάδων. Συνιστάται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές επιθυμίες των εκπαιδευτικών ως προς την ένταξή τους σε ομάδα συγκεκριμένης αρμοδιότητας.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας, εργάζονται εκτός διδακτικού ωραρίου, εντός όμως του εργασιακού ωραρίου.

Οι σχολικές μονάδες θα ολοκληρώσουν τη γενική εκτίμηση της εικόνας, η οποία θα παραμείνει στο σχολείο, καθώς, επίσης, θα αποφασίσουν για τα σχέδια δράσης που θα υλοποιηθούν το επόμενο έτος.

 Η ετήσια έκθεση της αυτοαξιολόγησης, η οποία θα εμπεριέχει στοιχεία της εκτίμησης της  γενικής εικόνας του σχολείου, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο τέλος του διδακτικού έτους.

Σχετικές οδηγίες  για την αποστολή των εκθέσεων των σχολικών μονάδων, των στελεχών εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων Επιστημονικής & Παιδαγωγικής καθοδήγησης, των Διευθυντών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και των Περιφερειακών Δ/ντών, θα αποσταλούν το επόμενο διάστημα.

Οι Περιφερειακοί Δ/ντές ΠΕ & ΔΕ, οι Διευθυντές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης καλούνται να συνδράμουν ενεργά το έργο των Σχολικών Σύμβουλων Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, που έχουν την ευθύνη για την ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και να υποστηρίξουν τις σχολικές μονάδες σε όλες τις διαδικασίες εφαρμογής του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου.

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γενική Δ/νση Διοίκησης Π.Ε.& ΔΕ
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
5. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης
6. Δ/νση ΣΕΠΕΔ
7.Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε
8. Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε.
9. ΓΕΠΟ
 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  
 
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ        

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου