Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Α. Με το χαρακτηρισμένο   «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» 93489/Δ2/12.7.2013 έγγραφό του το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄, που απευθύνεται στις α. Διευθύνσεις  Β/θμιας Εκπαίδευσης και     β. Περ/κες Δ/νσεις Εκπ/σης, και με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με το προσωπικό των ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης του επισυναπτόμενου πίνακα», χωρίς καμία αναφορά σε ισχύον  νομοθετικό πλαίσιο, εντέλει τις ως ανω υπηρεσίες του, μέχρι τη Δευτέρα 15-07-2013 και ώρα 18.00 να συμπληρώσουν  συνημμένους πίνακες ιδιαίτερων περιπτώσεων εκπαιδευτικών, που θα εξαιρεθούν από τον εργασιακό θάνατο  χιλιάδων  εκπαιδευτικών,  που σύμφωνα με τον προαναγγελθέντα αλλά όχι εξακριβωθέντα ακόμη θάνατό τους, για το υπουργείο είναι ήδη υπο καθεστώς διαθεσιμότητας-απόλυσης. Με το  ίδιο αναγγελτήριο έγγραφο, διατάχθηκαν οι  περιφερειακές διευθύνσεις και οι διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  να αναρτήσουν  πίνακες  ονομάτων όλων των μελλοθανάτων,  συγνώμη των εκπαιδευτικών, με τα προσωπικά τους δεδομένα σε κοινή δημόσια θέα, όπως και ήδη αναντίρρητα οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη κάνει. Και το ρεσιτάλ αυταρχισμού του Υπουργείου (ποιάς χώρας άραγε, σε ποιόν πλανήτη, γιατί είναι απίστευτο ότι αυτά συμβαίνουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ από υπουργούς ορκισμένους στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) συνεχίζεται. Με το ίδιο έγγραφο, οι καταδικασμένοι, όχι χωρίς δικαστική απόφαση, αλλά ούτε κάν χωρίς ψηφισμένο νόμο, σε εργασιακό θάνατο εκπαιδευτικοί, παίρνουν και διαταγές από το Υπουργείο τους , αν θέλουν να σωθούν, «να  υποβάλουν άμεσα υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται σε ποια περίπτωση από τις ανωτέρω εμπίπτουν. Η πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να κατατεθεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί, μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00»

Β. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον υπέρτατο νόμο του κράτους, το ΣΥΝΤΑΓΜΑ  ορίζεται ότι:
Αρθρο 2 « 1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.»
Αρθρο 22 «1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού…»
Αρθρο 25 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ «1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Ολα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. "
2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία…»
Αρθρο 103 Συν 1. «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα»

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει σήμερα «1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.2………..
3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Οταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε….»
Σύμφωνα με το άρθρο 107 ΥΚ «..Το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος..»
Και η απαρρίθμηση του παραβιασθέντος νομικού πλαισίου θα μπορούσε να συνεχιστεί  για σελίδες.
Γ. Παρά τα ως άνω ρητά οριζόμενα,  και παρά το γεγονός ότι το επίμαχο πολυνομοσχέδιο που προβλέπει την κατάργηση ολόκληρων εργασιακών κλάδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο συζήτησης σε επίπεδο Κοινοβουλίου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ψήφιση και έκδοσή του, το Υπουργείο Παιδείας με το επίμαχο έγγραφό του, χωρίς καμία αναφορά σε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά αντίθετα παραβιάζοντας το υπάρχον, και δη αυτό το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της χώρας, σπεύδει με υπερβάλλοντα ζήλο,  ξεπερνώντας ακόμη και αυτή τη νομοθετική εξουσία, να πάρει όλα τα μέτρα για την άμεση εφαρμογή σχεδίου νόμου, που δεν αποτελεί μέχρι σήμερα  νόμο του κράτους και μάλιστα θέτει και πολύ συγκεκριμένες προθεσμίες, μέχρι και ώρες, για την άμεση εφαρμογή, όσων παρά το νόμο εντέλλεται.   Και βέβαια οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έσπευσαν να υπακούσουν στα εντελλόμενα και ήδη οι λίστες των υπό απόλυση εκπαιδευτικών  κρέμονται στις δικτυακές τους σελίδες,  αναπαράγοντας το κλίμα αυταρχισμού και εκφοβισμού σε χιλιάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, στοχοποιώντας ανθρώπους και εκθέτοντας  τα προσωπικά τους  δεδομένα, παραβιάζοντας μία άλλη σειρά σχετικών νομοθετικών προβλέψεων.
Η μνημονιακή κυβέρνηση, μετά τα μέτρα που έστειλαν  στην ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα,  τις κατά συρροή αντισυνταγματικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, που αφορούν και έχουν συνέπειες σε όλη την ελληνική κοινωνία,   την παρά το νόμο προληπτική συνεχιζόμενη επιστράτευση των εκπαιδευτικών, το μαύρο και την εκκωφαντική σιγή της ΕΡΤ,  με τη διάλυση του δημόσιου σχολείου, συνεχίζει τη διάλυση του κοινωνικού κράτους , όπως οι επιτηρητές μας επιτάσσουν  και με τακτικές σοκ και δέους, στέλνει το μήνυμα ότι είναι εδώ για όλους. Η κυβέρνηση, ένθερμος θιασώτης της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ας κάνει και η ίδια ένα ιδιαίτερο μάθημα συνταγματικού δικαίου και ας θυμηθεί την ακροτελεύτια διάταξη του ρημαγμένου  Συντάγματος αυτής της έρημης, αλλά με βαθιές ρίζες ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  χώρας Αρθρο 120 «1.. 2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. 3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος. 4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία». Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί και μαζί όλοι οι εργαζόμενοι αυτής της χώρας το ιδιαίτερο αυτό  δεν το χρειάζονται!
Θεσσαλονίκη 13.7.2013
Βούλα Φιριπή. Εκπαιδευτικός/νομικός. Αιρετός ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, ΑΠΥΣΔΕ Κ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου