Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Ενα Γυμνάσιο και ένα λύκειο στον ίδιο χώρο συγχωνεύονται αυτόματα;

ΘΕΜΑ: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013»
Το Υπουργείο ΠαιδείαςΔια Βίου Μάθησηςκαι Θρησκευμάτων με
στόχο την ποιοτικήαναβάθμιση τηςπαρεχόμενηςεκπαίδευσηςπροχωράστιςπροβλεπόμενεςαπότην εκπαιδευτικήνομοθεσία μεταβολές(ιδρύσεις
καταργήσεις συγχωνεύσεις προαγωγές υποβιβασμοί σχολικών μονάδων
Α/θμιαςκαι Β/θμιαςΕκπαίδευσηςγια το σχολικόέτος2012-13.
Παρακαλούνται οι ΔιευθυντέςΠρωτοβάθμιαςκαι ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης μέχρι 10-02-2012 :
1) Να καταχωρήσουν στο Σύστημα Καταγραφής(Survey) τιςπροτάσειςεισηγήσειςτουςγια τιςμεταβολέςτων σχολικών μονάδων τηςαρμοδιότητάςτους σύμφωνα με τιςδιατάξειςτων παρ. 1 και 2 του άρθρου
11 του Ν. 1966/91. Για το σκοπόαυτόστο Σύστημα ΚαταγραφήςΠρωτοβάθμιαςκαι ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης(Survey) έχουν προστεθείφόρμεςπροτάσεων-εισηγήσεων, ώστε η διαδικασία υποβολήςτουςνα γίνει
ηλεκτρονικά
2) Να υποβάλλουν τιςπροτάσειςαυτέςστα αρμόδια ΔημοτικάΣυμβούλια.
Αφούγνωμοδοτήσουν
τιςδιατάξειςτηςπαρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄, οι
ΔιευθυντέςΠΕ και ΔΕ θα συγκεντρώσουν τιςγνωμοδοτήσειςτων Δημοτικών
έγκαιρα τα δημοτικάσυμβούλια σύμφωνα με
Συμβουλίων αρμοδιότητάςτουςκαι θα τιςδιαβιβάσουν μέχρι
24-02-2012
στο ΥΠΔΒΜΘ και στιςοικείεςΠεριφερειακέςΔιευθύνσεις Μαζίμε τιςγνωμοδοτήσειςτων Δημοτικών Συμβουλίων θα αποσταλούν βεβαιώσειςανάληψηςδαπάνηςγια τιςλειτουργικέςανάγκεςτων προτεινόμενων προςίδρυση σχολείων που θα εκδώσουν οι οικονομικέςυπηρεσίεςτων οικείων
δήμων, σύμφωνα με τιςδιατάξειςτηςπαρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 113/2010
(ΦΕΚ 194/Α΄22-11-2010).
Οι ΠεριφερειακοίΔιευθυντέςΠρωτοβάθμιαςκαι ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςθα υποβάλουν την εισήγησήτουςμέχρι
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα προτεινόμενα προςίδρυση
σχολεία είναι ενταγμένα ήπρόκειται να ενταχθούν σε προγράμματα
χρηματοδότησης θα πρέπει να αναφέρεται στιςπροτάσειςεισηγήσεις
Τα κριτήρια συγχώνευσηςείναι οι κτιριακέςυποδομέςεγκαταστάσειςκαι οι δυνατότητεςανάπτυξηςαιθουσών διδασκαλίας βιβλιοθήκηςκαι
λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμούστο σχολείο μετακίνησης
Επιπλέον εκτιμάται η χιλιομετρικήαπόσταση για το νέο σχολείο
λαμβάνονταςυπόψη τη συγκοινωνιακήκάλυψη τηςπεριοχής το οδικόδίκτυο, τιςεπικρατούσεςκαιρικέςσυνθήκεςκαι τη διάρκεια κάλυψηςτηςδιαδρομήςγια την άφιξη στο νέο σχολείο, η οποία για τιςδύσκολεςκαι
δυσπρόσιτεςπεριοχέςδε μπορείνα υπερβαίνει τη μισήώρα για τα σχολεία
τηςπρωτοβάθμιαςκαι τα ¾τηςώραςγια τα σχολεία τηςδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης Σχολικέςμονάδεςπου λειτουργούν σε ενιαίο χώρο ωςξεχωριστέςσχολικέςμονάδεςτηςίδιαςβαθμίδαςενοποιούνται σε μία
σχολικήμονάδα, τηρουμένων των παραπάνω κριτηρίων.
Όλεςοι προτάσειςθα πρέπει να είναι συγκεκριμένεςκαι
αιτιολογημένες προκειμένου να διασφαλιστείη έγκαιρη ολοκλήρωσήτους
Ιδιαίτερη προσοχήπρέπει να δοθείστιςπεριπτώσειςιδρύσεων και
συγχωνεύσεων, στιςοποίεςθα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβήςονομασία και η έδρα λειτουργίαςτου νέου σχολείου.
Σε κάθε περίπτωση για την υποβολήοποιασδήποτε πρότασηςθα
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στιςαριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-
2006 και Φ. 3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/Β΄13-10-2006) ΚοινέςΥπουργικέςΑποφάσειςγια την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την αριθμ.
68419/Γ2/6-7-2006 (ΦΕΚ 984/Β΄2006) ΚΥΑ για τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Τέλοςεπισημαίνεται ότι θα είναι καλόνα εξασφαλίζεται η συνεργασία
όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση τηςκαλύτερηςδυνατήςεκπαιδευτικήςπρότασηςπροςόφελοςτων μαθητών και τηςεκπαίδευσηςκαι την αποφυγήτων εκ των υστέρων διαμαρτυριών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤ.
02-03-2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου