Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

"Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων .

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
email: olme@otenet.gr                                                  Αθήνα, 13/12/2012
                                                                                                Α.Π.: 1202

                                                                                                ΠΡΟΣ:
                                                                                    -           τον Υπ. Παιδείας
                                                                                                κ. Κων. Αρβανιτόπουλο
                                                                                    -           τον Υφυπ. Παιδείας
                                                                                                κ. Θεόδ. Παπαθεοδώρου
                                                                                    -           τα κόμματα του Ελλην.
                                                                                                Κοινοβουλίου
-              την Επιτροπή Μορφωτικών    
      Υποθέσεων
                                                                                               

ΘΕΜΑ: Υπόμνημα σχετικά με το σχέδιο νόμου "Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμάτων Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις" και ειδικά άρθρο 39, "θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης".

Πάγια θέση της ΟΛΜΕ είναι ότι οποιαδήποτε πολιτική για την ΕΑΕ προϋποθέτει μια πολυδιάστατη και επιστημονικά τεκμηριωμένη κατανόηση του όλου προβλήματος των ατόμων με αναπηρία  ή/και  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο πολιτικός σχεδιασμός και σχετικός προγραμματισμός πρέπει να βασίζονται:
α) στην αντικειμενική και συνολική καταγραφή των ΑμΕΑ κατά  περίπτωση  όσο γίνεται νωρίτερα,
β) στη μελέτη και έρευνα των αναγκών με βάση τις  ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης,
γ) στην έγκυρη και αντικειμενική εκτίμηση των αποτελεσμάτων της μέχρι σήμερα εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα αυτό, σε άμεση συνάρτηση με τη γενικότερη κοινωνική και κρατική μέριμνα και φροντίδα,
δ) στην πρόβλεψη για μόνιμη και γενναία χρηματοδότηση της ειδικής αγωγής από τον κρατικό προϋπολογισμό  και όχι στην αναζήτηση πόρων για την κάλυψη βασικών υποχρεώσεων του κράτους από  κοινοτικά κονδύλια, που, ως γνωστό, έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Είναι ανεπίτρεπτο η ειδική αγωγή να έχει την ίδια αντιμετώπιση με εκπαιδευτικές δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους και είχαν ημερομηνία λήξης με τη λήξη των επιχορηγήσεων!
    Η κύρια στόχευση κάθε πολιτικής στον τομέα της ΕΑΕ πρέπει να διαπνέεται από μια βασική αρχή, το δικαίωμα κάθε προσώπου με ειδικές ανάγκες ή/και αναπηρίες για πλήρη ένταξη στο καθημερινό κοινωνικό και εργασιακό γίγνεσθαι, κάτι που προϋποθέτει το δικαίωμα πλήρους πρόσβασης σε καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  δεν πρέπει να προβάλλονται ως εμπόδιο για την ένταξή τους, αλλά να δίνεται έμφαση στις ικανότητές τους και στον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν και να αναπτυχθούν στο έπακρο. Αυτό σημαίνει παροχή κατάλληλης φροντίδας, που θα προσαρμόζεται συνεχώς, με βάση τις εκάστοτε εξελίξεις. Η πολιτική της ένταξης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από την απλή εγγραφή τους σε ένα κοινό σχολείο.
Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι για να είναι αποτελεσματική οποιαδήποτε εκπαιδευτική πολιτική στον τομέα της ΕΑΕ, πρέπει να εξασφαλίζονται:
-Η λειτουργία όλων των τύπων και βαθμίδων ΣΜΕΑ σε κάθε Διεύθυνση.
-Η εξασφάλιση της μετακίνησης των μαθητών/τριών σε αυτά τα σχολεία.
-Η διασφάλιση κατάλληλης και επαρκούς υλικοτεχνικής εκπαίδευσης, προσαρμοσμένων αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων, και
-Η πρόνοια για κατάλληλες υποδομές και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους τους χώρους στα "τυπικά" σχολεία, όπου φοιτούν και μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Τα παραπάνω αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή της αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλα τα άτομα με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς ταξικούς φραγμούς και αποκλεισμούς.
Με το άρθρο 39 του εν λόγω νομοσχεδίου διαπιστώνουμε ότι, αντί το Υπουργείο να σκύψει πάνω στα προβλήματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ενδιαφέρεται πως θα μπορέσει αλλάζοντας δομές και εμπλέκοντας τη γενική με την ειδική εκπαίδευση να εξασφαλίσει βραχυπρόθεσμα μέσω του ΕΣΠΑ, που παρατάθηκε μέχρι το 2016, κονδύλια για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικού επιστημονικού προσωπικού και  ειδικής αγωγής. Ουσιαστικά η κυβέρνηση υλοποιεί και εδώ τις αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές κατευθύνσεις του Διευθυντηρίου της Ευρ. Ένωσης.
Η εισαγωγή της διεπιστημονικότητας με την τοποθέτηση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών μέσα στο σχολείο είναι μια αδήριτη ανάγκη και πάγιο αίτημά μας για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ιδιαίτερα σήμερα που τα προβλήματα και οι δυσκολίες των μαθητών μας πολλαπλασιάζονται και εντείνονται, λόγω της γενικής κρίσης.
 Όμως, η θεσμοθέτηση αυτών των δομών δεν παρέχει στοιχεία σταθερότητας και διεύρυνσής τους από τη στιγμή που εξαρτώνται από κονδύλια με ορίζοντα 3ετίας και επιπρόσθετα αποδυναμώνουν τις υπάρχουσες δομές της ειδικής αγωγής, με κίνδυνο να καταρρεύσουν συνολικά.
Πιο συγκεκριμένα:
Αλλοιώνεται η φύση, ο χαρακτήρας και το έργο των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) καθώς μετατρέπονται σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΚΥΕΑΕ).
Παραβιάζεται η αυτοτελής εσωτερική-δημοκρατική διαδικασία λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής αγωγής στην ευθύνη επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους και στη δυνατότητα να ζητήσει βοήθεια εκτός σχολείου.
Υποβαθμίζεται ο ρόλος  των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, απομονώνονται από τη σχολική πραγματικότητα, περιθωριοποιούνται και δημιουργούνται προϋποθέσεις σταδιακής κατάργησής τους, αφού δεν προβλέπεται γενναία στελέχωσή τους. 
Αφαιρείται αναγκαίο προσωπικό από τις ΣΜΕΑΕ προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις των επιτροπών της ΕΔΕΑΥ,  παρ.5δ "μπορεί να καλεί μέλη από τις άλλες ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο οικείο κέντρο υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ¨.
Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν δημόσιοι πόροι και ανθρώπινο δυναμικό προς όφελος ιδιωτικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης παρ.5β  "οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν κέντρα υποστήριξης ΕΑΕ μιας ενότητας σχολικών μονάδων της ίδιας βαθμίδας της γενικής δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης" και παρ.5γγ "παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές εξωσχολικές υπηρεσίες" δηλαδή ιδιωτικά κέντρα και ιατρεία.
Στρεβλώνεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του διευθυντή των γενικών σχολείων, αφού δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αλλά ούτε και τις αντίστοιχες γνώσεις για να συμμετάσχουν στη διαπίστωση και παρακολούθηση των ειδικών υποστηρικτικών προγραμμάτων των μαθητών του σχολείου τους.
Με βάση τα παραπάνω, το ΔΣ της ΟΛΜΕ:
  • Καταγγέλλει την υποχρηματοδότηση και τη διαχρονικά αποσπασματική και ευκαιριακή αντιμετώπιση της Ειδικής Αγωγής από τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας (Ν.2817/01, Ν.3699/08 και τώρα το άρθρο 39).
  • Απαιτεί από το Υπουργείο Παιδείας να μην προωθήσει για ψήφιση τις ρυθμίσεις αυτές, αλλά να αρχίσει άμεσα ένας ουσιαστικός διάλογος - επιτέλους - για τον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής.
  • Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
Τέλος, με το άρθρο 39 παρ.1. α) προτείνεται " ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Γ΄, δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση". Θεωρούμε ότι ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για τοποθετήσεις σε θέσεις στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από τον ιδιωτικό τομέα με κριτήρια τα αντίστοιχα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και γι’ αυτό το λόγο είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη διάταξη και ζητάμε την απόσυρσή της.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου