Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΔ 28/2014


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΔ 28/2014

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

 

1.  ΠΟΙΟΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ:

Α. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια υπηρεσίας

και Β. δεν συμπληρώνουν το 60%, τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου (12 ώρες), με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας.

 

2. ΠΟΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ:

Το ΠΥΣΔΕ εισηγείται και αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής (για όσους έχουν 2η ειδικότητα στην Π/θμια χρειάζεται εισήγηση και του ΠΥΣΠΕ)

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:

Α. Μετά τον χαρακτηρισμό των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ανακοινώνονται τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα σε κάθε περιφέρεια

Β. Όσοι επιθυμούν υποβάλλουν δήλωση συναίνεσης για μετάθεση εντός της περιφέρειας

Γ. Όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας.

Δ. Τα ΠΥΣΔΕ συντάσσουν προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών κατά φθίνουσα σειρά το αργότερο έως 15 Ιουνίου εκάστου έτους

Ε. Οι υπεράριθμοι υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων (μέχρι 3) ή ομάδων σχολείων (μέχρι 2) των περιοχών μετάθεσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν.

ΣΤ. Τα ΑΠΥΣΔΕ εισηγούνται, ο περιφερειακός διευθυντής προτείνει και ο υπουργός αποφασίζει για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις. Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στη ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση κατά σειρά προτεραιότητας:  για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ:

Α. Όσοι ΔΕΝ μετατεθούν καθώς και όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν συναινούν ή δεν έχουν υποβάλλει τη σχετική δήλωση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας, κατά φθίνουσα σειρά και καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά σε όλη την επικράτεια. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία (3) σχολεία και τις δύο (2) ομάδες σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνηση τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης.

Β. Με εισήγηση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης ανά την επικράτεια. Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στη ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση κατά σειρά προτεραιότητας:  για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με αυτή τη διαδικασία, εξαιρούνται από τη διαδικασία των υποχρεωτικών μεταθέσεων για τα επόμενα πέντε έτη.

Γ. Στις κενές θέσεις όπου κανείς εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να μετατεθεί, μετατίθενται οι εξ' ολοκλήρου υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της γεωγραφικά και συγκοινωνιακά πλησιέστερης περιοχής μετάθεσης και μεταξύ αυτών που ανήκουν σε περιοχές ίσης απόστασης από την περιοχή που βρίσκονται οι κενές θέσεις, προτάσσονται όσοι βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση στον οικείο πίνακα υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας

 

5. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ:

Για την κατάταξη των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων εφαρμόζονται τα κριτήρια και η αποτίμηση τους που προβλέπονται στις περιπτώσεις α), γ) και δ) της παραγράφου 1 και στις παραγράφους 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 16 π.δ. 50/1996, καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010

(δηλαδή ότι ισχύει και για τις κανονικές μεταθέσεις)

 

6. ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

   Στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων δεν κατατάσσονται:

α) οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 και

β) τα στελέχη της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3848/2010 κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

 

   

  

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

1. Επιχειρείται η διάσπαση του κλάδου σε « παλιούς» και «νέους»

2. Ακόμη και όσοι «συναινέσουν» στην υποχρεωτική μετάθεση εντός περιφέρειας δεν εξασφαλίζουν ότι δε θα μετακινηθούν υποχρεωτικά στην επικράτεια, ιδιαίτερα αν είναι χαμηλά στους πίνακες!

3. Με τα χρονοδιάγραμματα και τα οργανογράμματα που (δεν) έχει το υπουργείο μέχρι τώρα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε μέχρι 15 Ιουνίου ούτε  ποιοι συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο (με μαθήματα πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, πρώτης και δεύτερης ειδικότητας) ούτε γνωρίζουμε ποια θα είναι τα κενά την επόμενη σχολική χρονιά από συνταξιοδοτήσεις και αποσπάσεις. Συνεπώς στις θέσεις όσων θα χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι και θα μετατίθενται ενδέχεται να δημιουργούνται κενά. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και με τις υποχρεωτικές μετατάξεις.

4. Η καθυστέρηση(;) έκδοσης εγκυκλίου μεταθέσεων και οι κυοφορούμενες καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων προοιωνίζονται ένα πογκρόμ υποχρεωτικών μεταθέσεων αλλά και νέο κύμα διαθεσιμοτήτων και απολύσεων.

 

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου