Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Τα σχολεία έχουν μέλλον;


Ευτυχώς υπάρχουν άοκνοι συνάδελφοι που διαβάζουν τα σχέδια του ΟΟΣΑ απ' το πρωτότυπο και μας απαλλάσσουν από ένα επίπονο ψάξιμο. Αναρωτιούνται οι εγκέφαλοι του ΟΟΣΑ αν τα Σχολεία έχουν μέλλον στο οικονομικό περιβάλλον που σχεδιάζει.....  ποιος πάλι; ο ΟΟΣΑ. 

Όπως φαίνεται ο ΟΟΣΑ τρέχει. 

Εμείς τρέχουμε όσο χρειάζεται για να σώσουμε τα παιδιά μας ;;;;;;;

 

Do schools have a future?

The story begins with the future of schools. 

In 2001, the OECD suggested six potential scenarios for the future. ‘Distilling the infinite range of possible futures into a limited number of polar “types”, however, stimulates consideration of the strategic choices to be confronted and the principal dimensions of change. 

The scenarios invite the questions: a) how probable, and b) how desirable, each is.’ (OECD, 2001:77).

These have been revisited and recast a decade later but rest on similar assumptions and projections.

Scenario 1.a: "Bureaucratic School Systems Continue

Scenario 1.b "Teacher exodus - The 'meltdown scenario'

2. RE-SCHOOLING

Scenario 2.a "Schools as Core Social Centres

Scenario 2.b "Schools as Focused Learning Organisations"

3. DE-SCHOOLING

Scenario 3.a "Learning Networks and the Network Society"

Scenario 3.b "Extending the Market Model

 

Τα  σχολεία έχουν μέλλον; 

Το θέμα μας  είναι το μέλλον των σχολείων. 

Το 2001 ο ΟΟΣΑ πρότεινε έξι πιθανά σενάρια για το μέλλον τους . «Από την άπειρη ποικιλία των πιθανών μελλοντικών εξελίξεων σε έναν περιορισμένο αριθμό  πολικών "τύπων"». 

Ωστόσο, εγείρεται το θέμα της εξέτασης των στρατηγικών επιλογών που πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι κύριες διαστάσεις της αλλαγής. 

Τα σενάρια επιφέρουν  τις παρακάτω ερωτήσεις: 

α) πόσο πιθανός, και β) πόσο είναι επιθυμητός, ​​κάθε "τύπος"»(ΟΟΣΑ, 2001:77).. 

Αυτά έχουν αναθεωρηθεί και να αναδιατυπωθεί μια δεκαετία αργότερα, αλλά στηρίζονται σε παρόμοιες υποθέσεις και προβλέψεις. 

Σενάριο 1.α: γραφειοκρατικά συστήματα σχολείων συνεχώς

Σενάριο 1.β "Έξοδος" Δασκάλων  - Το «σενάριο της κατάρρευσης»

2. ΕΠΑΝΑ-ΦΟΙΤΗΣΗ 

Σενάριο 2.α Σχολεία ως πυρήνας Κοινωνικών Κέντρων  

Σενάριο 2.β Σχολεία Εστιασμένα σε Οργανισμούς  Μάθησης 

3. Απο - σχολειοποίηση  

Σενάριο 3.α Δίκτυα Μάθησης και Κοινωνικά Δίκτυα 

Σενάριο 3.β Επέκταση του Μοντέλου Αγοράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου